نویسنده = ابوالفضل شاه آبادی
تعداد مقالات: 4
2. تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1385، صفحه 92-129

ابوالفضل شاه آبادی؛ عبداله محمودی


3. منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1384، صفحه 58-82

ابوالفضل شاه آبادی


4. منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1384، صفحه 35-60

ابوالفضل شاه آبادی