دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ‌‌آسیب‌شناسی نهادهای خیریه در ایران با تاکید بر استخراج راهبرداها و راهکارهای ارتقاء بخش خیریه با استفاده از تکنیک SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

سید رضا حسینی؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی


2. نقش هوشمندسازی اقتصاد در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی براساس رویکرد نظریه زمینه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

وحید شقاقی شهری


3. جایگاه مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد اسلامی (مقایسه اجمالی کاربرد این مفهوم در اقتصاد متعارف و نظر شهید صدر ره در کتاب اقتصادنا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

حسین بحرینی یزدی؛ محمدحسین کرمی اسفه


4. بازار اسلامی کالای ضروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

سید محمدکاظم رجایی


5. بررسی کارکرد نظریه‌های اقتصاد کلان متعارف در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

پرویز داودی؛ حسین صمصامی؛ آسیه ادراکی


6. سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

علی اکبر ابراهیمی نژاد؛ سید هادی عربی؛ یزدان گودرزی فراهانی


7. ارزیابی نظام پولی مبتنی بر ذخیره جزئی با معیار کارایی و عدالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

سید علی روحانی؛ سیداحسان خاندوزی


8. اثر توسعه بازار صکوک بر نسبت کفایت سرمایه بانک های اسلامی (مطالعه موردی کشور ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

محمد سعید پناهی بروجردی؛ احمدعلی رضایی


9. بررسی تاثیر رفتار سوداگرانه بانک‌ها بر شاخص قیمت سهام بورس طی دوره زمانی(1398-1392)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

زهره حیدری؛ پرویز داودی


10. روابط و نحوه اثرگذاری معنویت اسلامی بر پیشرفت اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

جواد ارباب؛ سید رضا حسینی