دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. عوامل موثر بر بازدهی صندوق‌های‌ مشترک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

مصطفی کاظمی نجف آبادی


2. ‌‌آسیب‌شناسی نهادهای خیریه در ایران با تاکید بر استخراج راهبرداها و راهکارهای ارتقاء بخش خیریه با استفاده از تکنیک SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

سید رضا حسینی؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی


3. بررسی تجربی اندیشه‌های جان رالز و محمد باقر صدر درباره عدالت اقتصادی (رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

محمدجواد نوراحمدی؛ امیر خادم علیزاده؛ سیروس امیدوار؛ سید احسان خاندوزی؛ زینب حاجی جعفری


4. بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر درآمدهای مالیاتی دولت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

مسعود سعادت مهر


6. بررسی احکام پول و دلالتهای آن بر طراحی نظام پولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

عباس شفیعی نژاد


7. ارزیابی نقش سرمایه فکری در اثرگذاری تکانه بهره‌وری بر مولفه‌های اقتصاد کلان: رهیافت الگوی مالی پویای تعادلی با تاکید بر ترجیحات بازگشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

فرشته باغبان زاده؛ هاشم زارع


8. نقش هوشمندسازی اقتصاد در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی براساس رویکرد نظریه زمینه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

وحید شقاقی شهری


9. الگوی توازن اقتصادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

علی اصغر هاشم پور؛ سید محمدکاظم رجایی


10. الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

قاسم عسکری؛ حسین صمصامی


11. تاثیرات بالقوه مؤسسات رتبه بندی اعتباری بر عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

امیرحسین خزائى؛ سعید فراهانی فرد؛ غزاله قلوزى


12. نظام اقتصادی اسلام (چیستی، هستی و امکان استنباط آن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400

سید حسین میر معزی