ارائه معیار احراز غلبه دارایی‎های ثابت در سهام مبنای انتشار اوراق اجاره

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام صادق ع

2 مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار

چکیده

طی سالیان اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی در ایران رشد قابلتوجهی یافته است. یکی از مهم‎ترین انواع اوراق بهادار اسلامی، اوراق اجاره است که مورد استقبال بانیان متقاضی تأمین مالی قرار گرفته و توانسته است سهم بازار قابل‎توجهی را در ایران و جهان به خود اختصاص دهد. اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان‎دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است.
یکی از دارایی‎های مبنای انتشار اوراق اجاره سهام است که طبق نظر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درصورتی‎که غالب دارایی‎های شرکتی که سهام آن مبنای انتشار اوراق قرار گرفته، دارایی‎های ثابت باشد، انتشار اوراق اجاره روی آن به اندازه میزان ارزش سهام در تملک مجاز است. سؤال اساسی در این پژوهش آن است که معیار غلبه در سهام مبنای انتشار اوراق اجاره چیست و چگونه محاسبه می‎شود.
این مقاله از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت و روش گردآوری داده‎ها، توصیفی محسوب می‎شود. در این پژوهش ابتدا به روش توصیفی تحلیلی مصوبه کمیته فقهی در زمینه معیار غلبه بررسی و نقد شده و سپس سنجه‎های پیشنهادی برای تشخیص غلبه دارایی‎های قابل‎اجاره ارائه، بررسی و تحلیل و سرانجام معیار منتخب غلبه ارائه می‎شود

کلیدواژه‌ها


 1. احمدزاده بزاز، سیدعبدالمطلب؛ مرتضی محمدی و محمدرضا مروارید (1399)، «تأملی فقهی و حقوقی در عین‎انگاری سهام شرکت‎های تجاری». آموزههای فقه مدنی، 12(22)، ص31−60.
 2. اسکینی، ربیعا (1384)، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، ج2، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها (سمت).
 3. اعتصامی، امیرحسین و حسینعلی سعدی (1399)، «امکان‎سنجی حقوقی−فقهی اجاره سهام و کاربردهای مالی آن». دو فصلنامه علمی مطالعات اقتصاد اسلامی، 12(2)، ص95−
 4. امام خمینی (1390)، تحریرالوسیله. نجف: دارالکتب‎الاسلامیه.
 5. امین‎زاده، سیدمحمد (1397)، «تحلیل حقوقی سهام خزانه در بازار سرمایه ایران با تکیه بر ماهیت سهام». تحقیقات مالی اسلامی، 8(1)، ص175−196.
 6. امین‎زاده، سیدمحمد (1399)، «اجاره سهام در بازار سرمایه و تحلیل آن بر مبنای ماهیت سهام از منظر فقه و حقوق». آموزههای فقه مدنی، انتشار آنلاین.
 7. الماسی، نجادعلی (1389). تعارض قوانین، چاپ نوزدهم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 8. تفرشی، محمدعیسی و ابراهیم شعاریان‎ستاری (1381)، «سهم و حقوق ناشی از آن در شرکت‎های سهامی». پژوهش حقوق عمومی. 4(7)، 21−49.
 9. جعفری خسروآبادی، نصر‎اله و سیدمرتضی شهیدی (1394)، «بازپژوهی فقهی−حقوقی ماهیت اوراق سهام و قرارداد واگذاری آن»، تحقیقات مالی اسلامی، 5(1)، ص37−64.
 10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1368)، حقوق اموال، تهران: گنج دانش.
 11. حائری، سیدکاظم (1379)، «شخصیت‎های حقوقی در فقه اسلامی»، فقه اهلبیت، ش21.
 12. حائری، سیدکاظم (1379)، مالکیت شخصیتهای حقوقی، فقه اهل‎بیت، ش‎21، ص17−
 13. ستوده‎تهرانی، حسن (1388)، حقوق تجارت، جلد دوم، چاپ سیزدهم، تهران: نشر دادگستر.
 14. غمامی، مجید و مریم ابراهیمی (1391)، «ماهیت حقوقی سهام پذیرفته‎شده در بورس»، مطالعات حقوق تطبیقی، 3 (2)، ص127−
 15. کاتوزیان، ناصر (1384)، عقود معین، جلد اول، چاپ نهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 16. کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار (1386)، «بررسی ابعاد فقهی انواع اوراق اجاره»، جلسات ش4، 5 و6.
 17. کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار (1395)، انتشار اوراق اجاره و منفعت مبتنی بر سهام، جلسات ش133، 134 و 135.
 18. کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار (1397 و 1400)، «بررسی اولیه سهام مبنای انتشار اوراق اجاره و ارزیابی فقهی سهام درخواستی جهت انتشار اوراق اجاره»، جلسات ش180، 184 و 244.
 19. هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (1390)، دستورالعمل انتشار اوراق اجاره.
 20. A (2017), Shariah standards, accounting and auditing for islamic financial institutions.
 21. Ayedh, A. M. (2019), "Shariah screening methodology: does it ‘really’shariah compliance?" iqtishadia, 12(2), 144−
 22. Derigs, U., & Marzban, S. (2008), Review and analysis of current shariah‐compliant equity screening International journal of islamic and middle eastern finance and management, 1(4), 285−303.‏
 23. Grais, W. &. (2006), Corporate governance and shariah compliance in institutions offering islamic financial services, policy research working papers, the world bank.
 24. Habib, F., & Ahmad, A. U. (2017), "Revisiting the aaoifi shariah standards’ stock screening criteria", international journal of business and society, 151−
 25. Hanif, M. (2019), "Sharīʿah screening process of capital markets: an evaluation of methodologies", islamic economics, 23−
 26. Mahfouz, S. B., & Ahmed, H. (2014), Shariah investment screening criteria: a critical journal of king abdulaziz university: islamic economics, 27(1), 111−145.
 27. Raghibi, A., & Oubdi, L. (2020), "Shari’ah−compliant stock screening: a financial perspective", munich personal repec archive.
 28. Rizaldy, M. R., & Ahmed, H. (2019), "Islamic legal methodologies and shariah screening standards: application in the indonesian stock market", thunderbird international business review, 793−805.
 29. Usmani, Muhammad Taqi (2005), An introduction to islamic finance. the netherlands, kluwer law international.