دوفصلنامه جستارهای اقتصادی (IEE) - واژه نامه اختصاصی