دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-254 
5. بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران

صفحه 147-167

بیتا شایگانی؛ مصعب عبداللهی آرانی