نویسنده = مجتبی کاوند
طراحی مدل اندازه‎گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی: بانک ملت)

دوره 9، شماره 18، مهر 1391، صفحه 135-163

محمدابراهیم پورزرندی؛ میثم عمرانی؛ مجتبی کاوند


اوراق بهادار (صکوک) مضاربه؛ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادرات ایران

دوره 7، شماره 13، فروردین 1389، صفحه 145-171

سید عباس موسویان؛ مجتبی کاوند؛ علی ردادی


ارایه ی الگوی تامین مالی توسعه ی موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت (صکوک انتفاع)

دوره 5، شماره 10، مهر 1388، صفحه 69-92

غلامرضا مصباحی مقدم؛ مجتبی کاوند؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی


بررسی الگوهای بیمه اسلامی (تکافل) مبتنی بر مضاربه از نظر سازوکارهای عملیاتی و فقهی (فقه امامیه)

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 121-148

اصغر آقا مهدوی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ مجتبی کاوند