نویسنده = ابوالفضل شاه آبادی
تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

دوره 3، شماره 5، فروردین 1385، صفحه 92-129

ابوالفضل شاه آبادی؛ عبداله محمودی


منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 4، مهر 1384، صفحه 58-82

ابوالفضل شاه آبادی


منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 3، فروردین 1384، صفحه 35-60

ابوالفضل شاه آبادی