کلیدواژه‌ها = کارآیی فنی . کارآیی مقیاس . تحلیل پوششی داده ها . بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس . شعب بانک صادرات
بررسی کارآیی بانکهای تجاری در ایران مطالعات موردی صادرات مازندران

دوره 3، شماره 5، فروردین 1385، صفحه 130-162

محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ هادی احمدپور