طراحی سنجه و اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی دینی بر پایه مولد جایگاه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد تربیت مدرس

چکیده

یکی از چالش‌های مطالعات دینی، نبود سنجه‌های معتبر برای اندازه‌گیری آن است. در این زمینه کوشش‌هایی شده است؛ اما نگاه به دین در جایگاه یک سرمایه در سنجه‌های موجود دیده نمی‌شود. در این مقاله با پایه‌های علمی و ابزار جهانی، سنجه‌ای برای سرمایه دینی ساخته شده و برای اندازه‌گیری و تحلیل آن، میان دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس به‌کار گرفته شده است. در این بررسی نخست سنجه طراحی و سپس پرسشنامه‌ آن بین نمونه دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس پر شده است. جامعه آماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس در گروه‌های چهار دانشکده اقتصاد و مدیریت، فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پزشکی توزیع و تکمیل شده است. ماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدریروش گردآوری داده‌ها مصاحبه با ابزار پرسشنامه و تحلیل با روش‌های آماری و رگرسیونی است. یافته‌ها نشان می‌دهد دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی دینی در میان مردان، متأهل‌ها، رشته‌های علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد بیشتر است.

کلیدواژه‌ها