بررسی و آزمون اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب با نگاهی به آموزه‌های اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

چکیده

کاهش و رفع فقر از تعالیم مورد تأکید ادیان الهی به‌ویژه اسلام است. توزیع نامناسب فرصت‌ها و منابع ظلم محسوب می‌شود و اسلام با برنامه توزیع عادلانه به دنبال تحقق زندگی آبرومندانه برای انسان‌هاست. در قرن حاضر پس از یک دوره غفلت نسبی از نقش مهم توزیع و به‌ویژه نابرابری بار دیگر این مقوله مهم در محور توجه محافل علمی و سیاست‌گذاری قرار گرفته است. در این مقاله مبانی نظری اثر نابرابری بر فقر در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی بررسی و سپس از جهت تجربی در کشورهای منتخب و در گروه‏های متفاوت درآمدی از سال 1986 تا 2010م با استفاده از اطلاعات بانک جهانی و روش داده‏های تابلویی نامتوازن آزمون می‌شود. براساس این بررسی، نابرابری اثر مثبت و معنا‏داری بر فقر دارد؛ ولی افزایش درآمد سرانه موجب کاهش فقر در کشورهای مورد مطالعه شده ‏است. همچنین تأثیر نابرابری بر فقر در کشورهای با درآمد بالای میانگین نسبت به کشورهای با درآمد پایین‏تر از آن، بیشتر است. در مجموع توصیه می‏شود که کاهش شاخص نابرابری (ضریب جینی) راهنمای عمل سیاست‏گذاران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها