بررسی همزمانی ادوار تجاری در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دکترای اقتصاد، کارشناس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

چکیده

یکی از واکنش‌های کشورها برای مقابله با پدیده جهانی‌شدن، همگرایی‌های اقتصادی و منطقه‌ای است. امروزه، هم‌زمان با جهانی‌شدن، بحث همگرایی اقتصادی و منطقه‌ای در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است. کشورهای اسلامی نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توانایی‌های مختلف اقتصادی می‌توانند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی‌شدن را کسب کنند و با کسب تجارب متفاوت از همگرایی‌های مختلف اقتصادی- منطقه‌ای توان خود را برای حرکت در روند جهانی‌شدن افزایش دهند و با شناخت مزیت‌های نسبی، موجبات افزایش جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی و به‌دنبال آن، رشد اقتصادی را فراهم کنند. تشکیل اتحادیه‌های مشترک اقتصادی می‌تواند از یک‌طرف با کاهش محدودیت‌ها و موانع تجاری موجب افزایش درجه باز بودن اقتصاد، افزایش حجم مبادلات تجاری، افزایش تولید و رشد شود و از طرف دیگر با افزایش حجم تجارت میان کشورهای عضو، امکان انتقال نوسانات اقتصادی میان کشورها را افزایش دهد؛ بنابراین انتخاب گروه تجاری منطقه‌ای می‌تواند یکی از اهداف برنامه‌ریزی تجاری باشد. در این میان بررسی ادوار تجاری و انتقال آنها از کشوری به کشور دیگر نیز نقش مهمی در همکاری‌های منطقه‌ای ایفا می‌کند. هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بین شدت تجارت و هم‌زمانی ادوار تجاریمیان جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضای سازمان کنفرانس اسلامی است. به این منظور از الگوی هم‌زمانی ادوار تجاری استفاده می‌شود.
به‌منظور برآورد مدل از روش داده‌های پانل در دوره زمانی 1994−2011 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین ادوار تجاری کشورهای منتخب این سازمان همبستگی وجود دارد. امّا به‌دلیل همگن‌نبودن درجه توسعه، اندازه اقتصاد و ساختار تولید کشورهای عضو، شدت همبستگی بین ادوار تجاری اعضای مورد بررسی یکسان نیست؛ از این‌رو پیشنهاد می‌شود در اتخاذ سیاست اقتصادی ضد سیکلی احتیاط بیشتری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها