شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های اوراق سلف نفتی با رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع)

2 استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

3 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نفت مجاز شد برای تأمین سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت صکوک منتشر کند. یکی از مناسب‌ترین ابزارهای مالی اسلامی برای این کار اوراق سلف است. در این راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تأیید کمیته فقهی بورس دستورالعمل اجرایی اوراق سلف موازی استاندارد نفتی را تصویب کرد.
از آنجا که در طراحی هر ابزار مالی اسلامی‌ باید به ابعادِ فقهی، حقوقی و اقتصادی طراحی مدل مالی و مدیریت ریسک توجه کرد؛ در این مقاله ابتدا براساس روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای ریسک‌های اوراق سلف موازی استاندارد نفتی برای هر یک از ارکان درگیر در ساختار این اوراق شناسایی و در قالب سه طبقه کلی ریسک‌های سرمایه‌گذاران، ریسک‌های بانی و ریسک‌های واسط طبقه‌بندی شدند و به تأیید خبرگان رسیدند. سپس ریسک‌های شناسایی شده با رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی اولویت‌بندی شدند. بنا بر یافته‌های مقاله ریسک‌های نرخ ارز، نوسانات قیمت دارایی پایه، نقدشوندگی، نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ سود بانکی از طبقۀ ریسک‌های بازار سرمایه‌گذاران در اولویت یک تا پنج قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها