صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول در بازار بین‌بانکی ریالی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

2 دانشجوی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

مدیریت نقدینگی از وظایف مهم بانک‌هاست که برای اجرای درست آن نیاز به ابزارهای لازم است. در سال‌های اخیر بازار بین‌بانکی توانسته است نقش مفیدی در تأمین منابع مالی و مدیریت نقدینگی بانک‌ها ایفا نماید. بانک مرکزی در جایگاه تنظیم‌کننده این بازار، تمام امور مربوط به آن را برعهده دارد و جهت اعمال سیاست پولی در این بازار با خلق ابزارهای جدید می‌تواند بر کارایی این بازار و کمک به اعضای آن نقش مفیدی داشته باشد.
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول از مهم‌ترین ابزارهای بازار بین‌بانکی است که در کشورهای غربی و اسلامی استفاده می‌شود. این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای در اثبات این فرضیه تلاش می‌کند که بانک مرکزی می‌تواند از ابزار صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول در کنار دیگر ابزارهای فعال در این بازار برای کارآمدتر نمودن نقش بازار بین‌بانکی در سیاست‌های بازار پول استفاده کند. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که بانک مرکزی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب در تشکیل این صندوق، راه را برای تشکیل و به‌کارگیری آن مهیا نماید.

کلیدواژه‌ها


1. اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ آلبرت بغزیان و مهدی آزادواری (پاییز و زمستان 1393)، «بررسی بازار سرمایه ایران و تعیین عوامل تأثیرگذار بر بازدهی سالانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک»، اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق) دوره جدید، س21، ش8، ص128−152.
2. بانک مرکزی (1383)، دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین‌بانکی ریالی، مصوب دی ماه 1383 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
3. بانک مرکزی (1390)، بازار بین‌بانکی ریالی و عملکرد آن در سال 1388،In cbi.ir
4. حاجیان، محمدرضا (1385)، بازار بین‌بانکی ریالی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
5. خوانساری، رسول (مرداد 1393)، آسیب‌شناسی بازار بین‌بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
6. شمسی‌نژاد، سیدسعید (1395)، طراحی بازار بین‌بانکی مبتنی بر فقه امامیه در نظام پولی و مالی ایران، بنیادی، کاربردی، تهران: دانشگاه امام صادقg.
7. شمسی‌نژاد، سعید و عباس موسویان (1397)، «آسیب‌شناسی بازار بین‌بانکی در ایران: پژوهش‌های پولی−بانکی»، مجله پولی و بانکی، س11، ش35، ص125−150.
8. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک (1391)،.www.seo.ir
9. عزیزی شهریار و امیر شریف‌فر (پاییز 1392)، «عوامل تعیین‌کننده انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک؛ رویکرد پژوهش آمیخته»، مدیریت دارایی و تأمین مالی، س1، ش2، ص35−50.
10. مشایخ، شهناز؛ سیده سمانه شاهرخی و نازنین بشیری منش (پاییز 1392)، «عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری: از تئوری تا عمل»، مطالعات حسابداری و حسابرسی، س2، ش7.
11. مشایخ، شهناز؛ منا قدرتی و فائزه محمدی (۱۳۹۰)، «مروری بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شاخصی»، پژوهش حسابداری، دوره 1، ش1، ص59−84.
12. موسویان، سیدعباس و حسین میثمی (1396)، بانکداری اسلامی 2، بانکداری مرکزی اسلامی و سیاست‌گذاری پولی و ارزی، ویراست اول، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
13. موسویان، سیدعباس و مهدی الهی (تابستان 1389)، «امکان‌سنجی فقهی تشکیل بازار بین‌بانکی در بانکداری اسلامی»، اقتصاد اسلامی، س10، ش38، ص89−118.
14. موسویان، سیدعباس و مجتبی کاوند (1389)، «مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی»، معرفت اقتصادی، س2، ش3، ص35−63.
15. نظرپور، محمدنقی و محبوبه ابراهیمی (1388)، «طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه»، اقتصاد اسلامی، س9، ش33، ص63−94.
16. Investment Company Fact Book )2015(,“A Review of Trends and Activities in the U.S. Investment Company Industry”, In www.icifact book.org.
17. European Parliamentary Research Service (2015), “Money Market Funds”, Amendments adopted by the European Parliament on 29 April 2015 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Money Market Funds, European Parliament and of the Council In the money market funds.
18. Investment Company Fact Book (2018), “A Review of Trends and Activities in the Investment Company Industr”, In www.icifact book.org.