تعیین مؤلفه‌های تاب‌آوری با تأکید بر آسیب‌پذیری اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تاب‌آوری اقتصادی به توان مقابله با شوک‌های مختلف اقتصادی و میزان بازیابی پس از بروز بحران‌ها اشاره دارد. هدف از این مقاله تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر تاب‌آوری اقتصاد ایران است. بر این اساس، با توجه به ادبیات موجود تاب‌آوری و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد، اشباع نظری در خصوص مقولات تاب‌آوری اقتصاد ایران حاصل شده و با رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزی، عوامل تشکیل‌دهنده شاخص احصاء شد.
با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی و در حضور 63 متغیر، 7 متغیر شاخص ریسک، نسبت درآمد نفتی به کل درآمد دولت، نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت، نرخ تورم، نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی به نقدینگی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و نوسان نرخ رشد نقدینگی، به‌عنوان مهم‌ترین متغیرهای مشخص‌کننده‌ تاب‌آوری اقتصاد ایران شناخته شدند. بنابراین، توجه به سیاست‌گذاری در جهت کاهش آسیب‌پذیری بخش‌های اقتصادی با در نظر گرفتن تأثیر این متغیرها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


  1. 1.  ابونوری، اسماعیل و حسن لاجوردی، (1395)، «برآورد شاخص آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی به روش پارامتریکی: بررسی موردی کشورهای عضو اوپک»، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، س3، ش3 (پیاپی 10)، ص25−44.

2. غیاثوند، ابوالفضل و فاطمه عبدالشاه (1394)، «مفهوم و ارزیابی تاب‌آوریی اقتصادیی ایران»، فصلنامهپژوهشنامهاقتصادیی، س15، ش59، ص161−187.

3. معلمی، مژگان، (1397)، «بررسی تأثیر آسیب‌پذیری اقتصادی بر توسعه کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا (MENA)»، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، ش9 (33)، ص141−156.

4. Abiad, A., Bluedorn, J., Guajardo, J., & Topalova. P., (2015) , “The rising resilience of emerging market and developing economies”, World Development, 72, 1−26.

5. Aiginger, K., (2009), “Strengthening the Resilience of an Economy (Enlarging the Menu of Stabilisation Policy to Prevent Another Crisis) ”, Intereconomics, 309−316.

6. Albertazzi, U., Gambacorta, L., (2009), “Bank profitability and the business cycle”, Journal of Financial Stability, 5, 393−409.

7. Baggio, M. & Perrings. C., (2015), “Modeling adaptation in multi−state resource systems”, Ecological Economics, 116: 378−386.

8. Bakhtiari, S. & Sajjadieh. F., (2018), “Theoretical and Empirical Analysis of Economic Resilience Index”, Iranian Journal of Economic Studies, 7(1), 41−53.

9. Boorman, J., Fajgenbaum., J., Bhaskharan., M., & Harpaul, A.K. (2013), “The Centennial Resilience Index: Measuring Countries Resilience to Shock, Centennial Group”, Global Journal of Emerging Market Economies, 5(2), 57−98.

10. Bowman, A. & Parsons, B.M., (2009), “Vulnerability and Resilience in Local Government: Assessing the Strength of Performance Regimes”, State & Local Government Review, 41(1), 13−24.

11. Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia. N., & Vella. S. (2008), Economic vulnerability and resilience(concepts and measurements), United Nations University (UNU), World Institute for Development Economics Research (WIDER), 1−20.

12. Camfield; L., Crabtree, A., Roelen, K., (2013), “Poverty, Vulnerability and Resilience in a Post-2015 World”, Social Indicators Research, 113(2), 599−608.

13. Essers, D., (2013), “Developing country vulnerability in light of the global financial crisis: Shock therapy? ”, Review of Development Finance, 3, 61-83.

14. Exner, A., Politti, E., Schriefl, E., Erker, S., Baud, M., Supper S., & Stöglehner, G., (2016), “Measuring regional resilience towards fossil fuel supply constraints, Adaptability and vulnerability in socio−ecological transformations−the case of Austria”, Energy Policy, 91: 128−137.

15. Gallopin, G., (2006), “Linkages between vulnerability, resilience, and adaptive capacity”, Global Environmental Change, 16, 293−303.

16. Giannone, D., & Reichlin. L., (2011), “Market Freedom and the Global Recession”, IMF Economic Review, 59(1), 111−135.

17. Guidara, A., Soumaré, I., Tchana Tchana, F., (2013), “Banks’ capital buffer, risk and performance in the Canadian banking system: Impact of business cycles and regulatory changes”, Journal of Banking & Finance, 37, 3373−3387.

18. Markman, G., & Venzin, M., (2014), “Resilience: Lessons from banks that have braved the economic crisis-and from those that have not”, International Business Review, 23, 1096−1107.

19. Martin, S., Gernot, D., & Miller, R., (2004), “Determinants of long−term growth: A bayesian averaging of classical estimates (BACE) approach”, The American Economic Review, 94(4), 813−835.

20. Proag, V., (2014), “The concept of vulnerability and resilience”, Procedia Economics and Finance, 18: 369−376.

21. Rose, A., & Krausmann, E., (2013), “An economic framework for the development of a resilience index for business recovery”, International Journal of Disaster Risk Reduction, 5, 73−83.

22. Storm, S., Naastepad, C.W.M., (2015), “Crisis and recovery in the German economy: The real lessons”, Structural Change and Economic Dynamics, 32, 11−24.

23. Surminski, S., Tanner, T., (2016), Climate Risk Management, Policy and Governance, Springer.

24. Vallascas, F., & Keasey, K., (2012), “Bank resilience to systemic shocks and the stability of banking systems: Small is beautiful”, Journal of International Money and Finance, 31, 1745−1776.

25. Wu, L., Li, Jing; Z., Zhong X., (2013), “Inflationary effect of oil−price shocks in an imperfect market: A partial transmission input−output analysis”, Journal of Policy Modeling, 35, 354−369.