عوامل مؤثر بر بازدهی صندوق‎های‎ سرمایه‎گذاری مشترک در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک به‎عنوان یکی از مهم‎ترین واسطه‎های مالی غیربانکی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف‎کنندگان (شرکت‎های تولیدی و خدماتی و سایر) برعهده دارند. در ایران برای نخستین‎بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، این صندوق‎ها مورد توجه قرار گرفت و صندوق‎های سرمایه‎گذاری در سهام از ابتدای سال 1387 به عرصه بازار سرمایه گام نهادند.
هدف این پژوهش بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازدهی صندوق‎های سرمایه‎گذاری سهام با استفاده از سوابق فعالیت این صندوق‎ها در اقتصاد ایران است. در این راستا تعداد 136 صندوق مشترک سرمایه‎گذاری فعال در بازار سرمایه بررسی شده است. تجزیه و تحلیل داده‎ها با ساختار تلفیقی (پانل نامتوازن) و با مدل رگرسیون اثرات ثابت با روش حداقل مربعات معمولی (ols) انجام شده است.
نتایج این تحقیق وجود ارتباط خطی معنا‎دار بین بازده صندوق و متغیرهایی همچون عمر صندوق، انحراف از میانگین، تملک از کل سرمایه‎گذاران حقیقی، تورم دوره قبل، شاخص بازار در دوره قبل را تأیید می‎نماید. از این میان عمر صندوق و تورم بر بازده صندوق، اثر منفی و سایر متغیرها دارای اثر مثبت می‎باشند.

کلیدواژه‌ها


 1. 1. اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ آلبرت بغزیان و مهدی آزادواری (1393)، «بررسی بازار سرمایه ایران و تعیین عوامل تأثیرگذار بر بازدهی سالانه صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک»، اقتصاد پولی مالی، سال چهارم، شماره 2 (پیاپی 8)، ص128-152.

  2. اشرف‎زاده، سیدحمیدرضا و نادر مهرگان (1387)، اقتصادسنجی پانل دیتا، تهران: مؤسسۀ تحقیقات تعاون دانشگاه تهران.

  1. 3.  پورزمانی، زهرا؛ علی روحی و امیرمحمد صفری (1389)، «بررسی تأثیر برخی عوامل مدیریتی و محیطی بر بازده صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک در ایران»، پژوهشهای مدیریت، شماره 86، ص85-101.

  4. جالبی، آرش (1387)، «صندوق مشترک سرمایه‎گذاری، اقتصاد بورس، شماره 74، ص12−19.

  5. جمشیدی‎فرد، سعید (1385)، «مقررات مالیاتی صندوق سرمایه‎گذاری مشترک»، انجمن حسابداران خبره ایران، استاندارد حسابداری ایران، شماره 15، ص10−14.

  1. 6.  خادمی گراشی، مهدی (1389)، همه چیز درباره سهام، تهران: شرکت اطلاع‎رسانی و خدمات بورس.

  7. خدارحمی، بهروز؛ حامد احمدی‎نیا، رضا داغانی (1390)، مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری با نگاهی به ارزیابی عملکرد پرتفوی، تهران: ترمه.

  8. رسائیان، امیر (1388)، «عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک»، نشریه اقتصادحسابدار رسمی، شماره 6، ص54−61.

  9. سعیدی، علی و ایمان مقدسیان (1389)، «ارزیابی عملکرد صندوق‎های سرمایه‎گذاری سهام در ایران»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 9، ص5−24.

  10. سعیدی، علی؛ قاسم محسنی دمنه و سعید مشتاق (1389)، «عوامل مؤثر بر بازده صندوق‎های سرمایه‎گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، بورس اوراق بهادار، دوره 3، شماره 10، ص123−141.

  11. طالب‎نیا، قدرت الله و محسن نامداری (1385)، «بررسی و امکان‎سنجی ایجاد مؤسسات امین (صندوق سرمایه‎گذاری مشترک) در بازار سرمایه ایران»، نشریه اقتصاد بورس، شماره 56، ص24−29.

  12. کردبچه، حمید و علی مالمیر (1391)، «صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک»، سیاسیاقتصادی، شماره 288، ص174−189.

  1. 13.  گجراتی (1384)، مبانی اقتصادسنجی، مترجم حمید ابریشمی، جلد اول، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

  14. مرادزاده فرد، مهدی؛ امیرحسین حسین‎پور و مهدی مولایی‎نژاد (1394)، «تأثیر برخی عوامل و ویژگی‎های صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک بر بازدهی این صندوق‎ها»، پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال سوم، شماره 2، پیاپی 9، ص79-96.

  15. مرفوع، محمد (1386)، «صندوق‎های سرمایه‎‎گذاری (مشترک مخارج، منافع، الزامات)»، بورس اقتصادی، شماره 68، ص48−61.

  16. موسوی، زهرا؛ اعظم جاری و حمید مریدی‎پور (1388)، «معرفی صندوق‎های مشترک سرمایه‎گذاری»، سازمان بورس اوراق بهادار.

  17. نوروزی، بهرام (1384−1368)، «تأثیر مصرف انرژی روی چهار بخش از اقتصاد ایران (صنعت،خدمات،کشاورزی و نفت و گاز) با رویکرد داده‎های ترکیبی»، پایاننامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، شهریور 1387.

  18. Berkowitz, Michael K. & Kotowitz, Yehuda, 2002. "Managerial quality and the structure of management expenses in the US mutual fund industry," International Review of Economics & Finance, Elsevier, vol. 11(3), pages 315-330.

  19. Burton g. Malkiel, June 1995, returns from investing in equity mutual funds 1971 to 1991, the journal of finance, volume50, issue2, pages 549-572.

  20. David G. Shrider, September/October 2009, Running From a Bear: How Poor Stock Market Performance Affects the Determinants of Mutual Fund Flows, Journal of Business Finance & Accounting, Volume36, Issue7-8, Pages 987-1006.

  21. Eugene F. Fama , (May, 1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work , The Journal of Finance,Vol. 25, No. 2, pp. 383-417 (35 pages).

  22. Frederic S. Mishkin & Stanley G. Eakins. Financial Markets & Institutions, British Library Cataloguing-in-Publication Data, (2011).

  23. H. Kent Baker, John A. Haslem, September 1974, , TOWARD THE DEVELOPMENT OF CLIENT-SPECIFIED VALUATION MODELS, Volume29, Issue4, Pages 1255-1263.

  24. H. Kent Baker, John A. Haslem, September 1974, TOWARD THE DEVELOPMENT OF CLIENT-SPECIFIED VALUATION MODELS, THE JOURNAL OF FINANCE, Volume29, Issue4, Pages 1255-1263.

  25. https://isignal.ir/

  26. Joseph H.Golec, 1996, The effects of mutual fund managers' characteristics on their portfolio performance, risk and fees,Financial Services Review,Volume 5, Issue 2, , Pages 133-147.

  27. MARK M. CARHART. (1997) On Persistence in Mutual Fund Performance THE JOURNAL OF FINANCE. VOL. LII, NO. 1. MARCH.

  28. Mark M. Carhart, March 1997, On Persistence in Mutual Fund Performance, THE JOURNAL OF FINANCE, Volume52, Issue1, Pages 57-82.

  29. MarkGrinblatta & MattiKeloharjub, January 2000, The investment behavior and performance of various investor types: a study of Finland's unique data set, Journal of Financial Economics, Volume 55, Issue 1, Pages 43-67.

  30. Russ Wermers, August 2000, Mutual Fund Performance: An Empirical Decomposition into Stock-Picking Talent, Style, Transactions Costs, and Expenses, THE JOURNAL OF FINANCE, Volume55, Issue4, Pages 1655-1695.

  31. Tlat Afza, Mian Sajid Nazir, August 2009, Impact of Aggressive Working Capital Management Policy on Firms’ Profitability, The IUP Journal of Applied Finance 15(8):19-30.Bandura, A. (2014), Self-Efficacy: The exercise of control. New York, W.H. Freeman.

  32. William F. Sharpe, 1964. "Capital Asset Prices: A Theory Of Market Equilibrium Under Conditions Of Risk," Journal of Finance, American Finance Association, vol. 19(3), pages 425-442, September.