ارزیابی نقش سرمایه فکری در اثرگذاری تکانه بهره‎وری بر مؤلفه‎های اقتصاد کلان: رهیافت الگوی مالی پویای تعادلی با تأکید بر ترجیحات بازگشتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد ومدیریت، واحدشیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

نظر به محدودیت‎های مدل‎سازی‎های اخیر در اقتصاد ایران به‌ویژه در مباحث اقتصاد مالی که رفتارهای مغایر با تئوری‎های اقتصادی مشاهده شده است، خلأ حضور سرمایه فکری در الگوهای اقتصادی مورد توجه قرار می‎گیرد. همچنین در این راستا تابع ترجیحات بازگشتی تحت انتظارات عقلایی مورد توجه بسیاری از متخصصان مالی قرار گرفته است؛ امّا در ایران با توجه به اینکه الگوسازی این‌گونه توابع مستلزم حل روابط پیچیده ریاضی است، پژوهشگران غالباً از به‌کارگیری آنها خودداری می‎کنند. مطالعه حاضر در چارچوب یک الگوی پویای تصادفی سعی دارد با لحاظ نمودن ترجیحات بازگشتی در الگوی خانوار و ارائه الگوی بنگاه تحت دو نوع سرمایه فیزیکی و فکری با تأکید بر نقش سرمایه فکری به تحلیل تأثیر تکانه بهره‎وری بر مؤلفه‎های کلان اقتصادی کشور بپردازد.
جامعه آماری این مطالعه داده‎های اقتصاد ایران در بازه زمانی 1375:1 تا 1396:4 می‎باشد. پارامترهای مدل به‎صورت ترکیبی از کالیبراسیون و بیزی با استفاده از بسته داینر در نرم‎افزار متلب استخراج شده است. الگوی تعادل عمومی یادشده در قالب نظریات اقتصاد نئوکلاسیک طراحی شده است. برپایه نتایج بالاترین میانگین اختلاف بین بازدهی‎های اهرمی سرمایه فیزیکی و سرمایه فکری متعلق به سناریوی پایه می‎باشد که در آن هر سه عامل بهره‎وری ناهمگن محصولات سرمایه‎ای، ‏ریسک بهره‎وری بلند‎مدت و سرمایه فکری توأمان لحاظ شده است.
این نتیجه نشان از اهمیت حضور سرمایه فکری در الگو جهت توجیه رخدادهای بازار و اثرات تکانه بهره‎وری می‎باشد. به‌طورکلی نتایج نشان از آن است که تنها تحت یک تابع ترجیحات بازگشتی و ریسک‎گریزی نسبی بالا توأم با تفکیک اجزای سرمایه می‎توان واقعیت‌های اقتصاد را توضیح داد.

کلیدواژه‌ها


 
1. Adrian, T., Crump, R. K., & Moench, E. (2015), “Regression-based estimation of dynamic asset pricing models”, Journal of Financial Economics, 118(2), 211-244.
2. Ai, H., Croce, M. M., & Li, K. (2014), “Toward a quantitative general equilibrium asset pricing model with intangible capital”, The Review of Financial Studies26(2), 491-530.
3. Ai, H., & Kiku, D. (2013), “Growth to value: Option exercise and the cross section of equity returns”, Journal of Financial Economics, 107(2), 325-349
4. Arrighetti, A., Landini, F., & Lasagni, A. (2014), “Intangible assets and firm heterogeneity: Evidence from Italy”, Research Policy, 43(1), 202-213.
5. Attanasio, O. P., & Browning, M. (1993), “Consumption over the Life Cycle and over the Business Cycle (No. w4453), National Bureau of Economic Research.‏
6. Basu, S., & Waymire, G. (2008), “Has the importance of intangibles really grown? And if so, why? ”, Accounting and Business Research, 38(3), 171-190.
7. Basu, S. (1977), “Investment performance of common stocks in relation to their price‐earnings ratios: A test of the efficient market hypothesis”, The journal of Finance, 32(3), 663-682.
8. Berk, J. B., & Van Binsbergen, J. H. (2016), “Assessing asset pricing models using revealed preference”, Journal of Financial Economics, 119(1), 1-23.
9. Black, A. J., & Fraser, P. (2003), “The value premium: rational, irrational or random”, Managerial Finance, 29(10), 57-75.
10. Breeden, D. T. (2005), “An intertemporal asset pricing model with stochastic consumption and investment opportunities”, In Theory of valuation, 5(3), pp.
53-96.‏
11. Chen, Z., Cooper, I., Ehling, P., & Xiouros, C. (2018), “Risk aversion sensitive real business cycles”, Available at SSRN 2158064.
12. Constantinides, G. M. (1990), “Habit formation: A resolution of the equity premium puzzle”, Journal of political Economy, 98(3), 519-543.
13. Croce, M. M. (2014), “Long-run productivity risk: A new hope for production-based asset pricing?”, Journal of Monetary Economics, 66, 13-31.
14. Dreman, D. N., & Lufkin, E. A. (2000), “Investor overreaction: evidence that its basis is psychological”, The Journal of Psychology and Financial Markets, 1(1), 61-75.
15. Epstein, L. G., & Zin, S. E. (2013), “Substitution, risk aversion and the temporal behavior of consumption and asset returns: A theoretical framework”, In Handbook of the Fundamentals of Financial Decision Making: Part I (pp. 207-239).
16. Epstein, L. G., & Zin, S. E. (1991), “Substitution, risk aversion, and the temporal behavior of consumption and asset returns: An empirical analysis”, Journal of political Economy, 99(2), 263-286.
17. Fama, E. F., & French, K. R. (1992), “The cross‐section of expected stock returns”, The Journal of Finance47(2), 427-465.
18. Jaffe, J., Keim, D. B., & Westerfield, R. (1989), “Earnings yields, market values, and stock returns”, The Journal of Finance, 44(1), 135-148.
19. Han, D., & Han, I. (2014), “Prioritization and selection of intellectual capital measurement indicators using analytic hierarchy process for the mobile telecommunications industry”, Expert Systems with applications, 26(4), 519-527.
20. Hall, R. (1988), “Intertemporal substitution in consumption”, Journal of Political Economy, 96, 339-57.
21. Hosseinzade yousefabad s.m., mehrara m, tavakkolian , h.(2018) “the role of national development fund in reducing iran’s economic fluctuations based on dsge approach” journal of financial economics, 41(11); 1 -41.
22. Jeong, D., Kim, H., & Park, J. Y. (2015), “Does ambiguity matter? Estimating asset pricing models with a multiple-priors recursive utility”, Journal of Financial Economics, 115(2), 361-382.
23. Vissing-Jørgensen, A. (2002), “Limited asset market participation and the elasticity of intertemporal substitution”, Journal of political Economy, 110(4), 825-853.‏
24. Kreps, D. M., & Porteus, E. L. (1978), “Temporal resolution of uncertainty and dynamic choice theory”, Econometrica: journal of the Econometric Society,
185-200.
25. Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1982), “Time to build and aggregate fluctuations”, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1345-1370.
26. Lev, B. (2000), Intangibles: Management, measurement, and reporting, Brookings institution press.
27. Lucas Jr, R. E. (1978), “Asset prices in an exchange economy”, Econometrica: journal of the Econometric Society, 1429-1445.‏
28. Ludvigson, S. C. (2013), “Advances in consumption-based asset pricing: Empirical tests”, In Handbook of the Economics of Finance (Vol. 2, pp. 799-906).
29. Elsevier. ‏Mehra, R., & Prescott, E. C. (1985), “The equity premium: A puzzle”, Journal of monetary Economics15(2), 145-161.
30. Marr, B., & Schiuma, G. (2001), “Measuring and managing intellectual capital and knowledge assets in new economy organisations”, Handbook of performance measurement, Gee, London, 369-411.
31. Rapach, D., & Tan, F. (2019), “Bayesian Estimation of Macro-Finance DSGE Models with Stochastic Volatility”, Available at SSRN 3469356.
32. Romer, D. (2006), Advanced macroeconomics, 3rd edition Mcgraw-hill.
33. Roshan, R. (2019), “Separation and Computation of Relative Risk Aversion and Elasticity of Inter Temporal Substitution: Recursive Preferences and Dynamic Programming Approach”,‏ quarterly journal of economical modeling, 13(45), 159-182.
34. Roy, R., & Shijin, S. (2018), “A six-factor asset pricing model”, Borsa Istanbul Review, 18(3), 205-217.
35. Tavakoliyan, H., & Sarem, M. (2016), “DSGE Models in DAYNARE”, Monetary and Banking Research Institute, 21.
36. Thimme, J. (2017), “Intertemporal substitution in consumption: A literature review”, Journal of Economic Surveys, 31(1), 226-257.
37. Tsai, C. F., Lu, Y. H., & Yen, D. C. (2012), “Determinants of intangible assets value: The data mining approach”, Knowledge-Based Systems, 31, 67-77.
38. Weil, P. (1989), “The equity premium puzzle and the risk-free rate puzzle”, Journal of monetary economics, 24(3), 401-421.