برآورد نرخ ترجیح زمانی در مدل SDF رفتاری و سنتی و سنجش آن با عدالت بین‌نسلی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دکتری، اقتصاد مالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران , استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نرخ ترجیح زمانی واقعیتی است که در جهان خارج و واقعیت وجود دارد و برخی از اقتصاددانان نیز بر این عقیده‌اند که نرخ ترجیح زمانی صفر با عدالت بین‌نسلی سازگار می‎باشد. برخی از اقتصاددانان مسلمان نیز بر این عقیده‌اند که ارزش‌های اسلامی به‌دنبال کاهش این واقعیت خارجی بوده و در نتیجه صفر یا نزدیک به صفر شدن نرخ ترجیح زمانی را شاخصی برای نزدیک شدن جامعه به عدالت بین‌نسلی می‎دانند. با فرض اینکه میزان نرخ ترجیح زمانی شاخصی برای نزدیک شدن جامعه به عدالت بین‌نسلی باشد، بنابراین، همیشه می‌توان با اندازه‌گیری این شاخص، میزان فاصله جامعه را از ارزش عدالت بین‌نسلی اندازه‌گیری نمود.
روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری این نرخ با توجه به عوامل تأثیرگذار بر آن وجود دارد که یکی از این روش‌ها براساس برآورد عامل تنزیل تصادفی (SDF) رفتاری و یا سنتی می‌باشد و این تحقیق نیز در نظر دارد که با استفاده از داده‎های بازار سرمایه ایران و با کمک مدل‎های SDF رفتاری و سنتی به برآورد نرخ ترجیح زمانی بپردازد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد عامل ترجیح زمانی در مدل‌های (SDF) سنتی و (SDF) رفتاری به ترتیب 0.98 و 0.84 بوده و چون نرخ ترجیح زمانی به دست آمده از عامل ترجیح زمانی در مدل سنتی برابر با 0.12 و در مدل رفتاری برابر با 0.19 می‌باشد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مدل قیمت‎گذاری حاوی احساس، فاصله جامعه را از جامعه عدالت محور بین‎نسلی دورتر نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. حسینی، سیدعقیل (1398)، تعیین نرخ تنزیل اجتماعی برای سیاست گذاری‌های اقتصادی با توجه به معیار پایداری و عدالت بین‌نسلی. فصلنامه راهبرد اقتصادی، 8(28)،ص5-40.
 2. دلالی اصفهانی، رحیم، بخشی دستجردی، رسول، و حسینی، جعفر(1387)، بررسی نظری و تجربی نرخ ترجیح زمانی مطالعه موردی: اقتصاد ایران (سال‌های1383-1351)، دانش و توسعه، 15(25)، ص137-167.
 3. زارعیان، سعید، برزانی، محمد واعظ، و دلالی اصفهانی، رحیم (1395)، تأثیر ترجیح زمانی بر رشد اقتصادی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 16(3)، ص155-179.
 4. طالبلو، رضا، باقری تودشکی، مجتبی و باقری تودشکی، محمدمهدی (1401)، آزمون الگوی قیمت‎گذاری دارایی مبتنی بر شاخص احساس: مدل (SAPM). پژوهشنامه اقتصادی ایران، 21(84)، ص67-101.
 5. طالبلو، رضا، محمدی، تیمور، مروت، حبیب، و باقری تودشکی، محمدمهدی (1401)، آزمون الگوی قیمت‎گذاری دارایی براساس عامل تنزیل تصادفی (SDF) رفتاری: (مطالعه بورس اوراق بهادار تهران). مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 9(2)، ص83-112.
 6. طلاکش نائینی، حسین، طالبلو، رضا، محمدی، تیمور، و مهاجری، پریسا (1401)، ارزیابی کارایی و پایداری روش‎های بتا و عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 27(93)، ص9-54.
 7. عبدالهی نیسیانی، علی، و رضاییان، علی (1396)، تحلیلی قرآنی در تبیین مدل ابهام گریزی انسان به‌عنوان یک مدل توصیفی از رفتار انسان. تعامل انسان و اطلاعات، 4(2)، ص17-30.
 8. عبدلی، قهرمان. (1388)، تخمین نرخ تنزیل، اجتماعی برای ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 9 (3)، ص135-156.
 9. فراهانی فرد، سعید (1386)، عدالت بین نسلی در بهره‌برداری از منابع طبیعی. اقتصاد اسلامی. 7(25)، ص125-156.
 10. مزینی، امیرحسین (1396)، تأملی بر نرخ تنزیل اجتماعی و رویکردهای محاسبه و کاربرد آن. نشریه راهبرد توسعه، 13(4)، ص109-129.

 

 1. Baker, M., & Stein, J. C. (2004), Market liquidity as a sentiment indicator. Journal of Financial Markets, 7(3), 271-299.
 2. Baker, M., & Wurgler, J. (2006), Investor sentiment and the cross-section of stock returns. The Journal of Finance, 61(4), 1645–1680.
 3. Baker, M., & Wurgler, J. (2007), Investor sentiment in the stock market. Journal of Economic Perspectives, 21(2), 129-152.
 4. Baker, M., & Wurgler, J., & Yuan, Y. (2012), Global, local, and contagious investor sentiment. Journal of Financial Economics, 104(2), 272–287.
 5. Bandopadhyaya, A. and A. L. Jones, (2006), Measuring Investor Sentiment in Equity Markets, Journal of Asset Management, 7, 208-215.
 6. Barberis, N. (2017), Behavioral Finance Asset Prices and Investor Behavior, American Economic Association, Yale University.
 7. Barberis, N., Shleifer, A., & Vishny, R. (1998), A model of investor sentiment. Journal of Financial Economics, 49(3), 307–343.
 8. Brown, G. W., & Cliff, M. T. (2004), Investor sentiment and the near-term stock market. Journal of Empirical Finance, 11(1), 1–27.
 9. Burghardt, M. (2011), Retail investor sentiment and behavior: An empirical analysis. USA: Springer Science & Business Media.
 10. Chen, H. Y., Chou, P. H., & Hsieh, C. H. (2016), Persistency of the momentum effect. European Financial Management, 37(1), 1–20.
 11. Cochrane, j (2000), Asset Pricing. University of Chicago.
 12. Cooper, I., & Priestley, R. (2013), The world business cycle and expected returns. Review of Finance, 17(3), 1029-1064.
 13. Drakos, K. (2010), Terrorism activity, investor sentiment, and stock returns. Review of Financial Economics, 19(3), 128-135.
 14. Engle, R. Rosenberg, J. (2002), Empirical pricing kernels. Journal of Financial Economics, 64, 341–372.
 15. Fama, E. F. (1965), The behavior of stock-market prices. The Journal of Business. 38(1), 34–105.
 16. Fama, E. F., & French, K. R. (1993), Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3–56.
 17. Finter, P., Niessen-Ruenzi, A., & Ruenzi, S. (2012), The impact of investor sentiment on the German stock market. Zeitschrift F€ur Betriebswirtschaft, 82(2), 133–163.
 18. Fisher, K. L., & Statman, M. (2003), Consumer confidence and stock returns. The Journal of Portfolio Management, 30(1), 115-127.
 19. Hong, H., & Stein, J. C. (2007), Disagreement and the stock market (digest summary). Journal of Economic Perspectives, 21(2), 109–128.
 20. Jegadeesh, N., & Titman, S. (2001), Profitability of momentum strategies: An evaluation of alternative explanations. The Journal of Finance, 56(2), 699–720.
 21. Lashgari, M. (2000), The role of TED spread and confidence index in explaining the behavior of stock prices. American Business Review, 18(2), 9-11.
 22. Lutz, C. (2015), The asymmetric effects of investor sentiment. Macroeconomic Dynamics, 20(6), 1–27.
 23. Maio, P., Andr´e C. Silva, A. (2020), Asset pricing implications of money: New evidence. Journal of Banking & Finance, forthcoming, 1-55.
 24. McLean, R. D., & Zhao, M. (2014), The business cycle, investor sentiment, and costly external finance. The Journal of Finance, 69(3), 1377–1409.
 25. Michailidis, G., Tsopoglou, S., & Papanastasiou, D. (2006), Testing the capital asset pricing model (CAPM): The case of the emerging Greek securities market. International Research Journal of Finance and Economics, 4(1), 78-91.
 26. Mohammadi Saber, Raziyeh, Abbas Assari Arani, Amir H. Mozayani, Lotfali Agheli, Estimating the Trend in Health Time Preference Rate (A Case Study of High-Income Countries), doi: 22059/ier.2022.90042.
 27. Mozayania, Amir Hossein, Bahram Sahabi, Mehrad Asadic (2021), Does the Equity Premium Puzzle exists in Iran? Iranian Economic Review, 25(2): 191-203, DOI: 10.22059/ier.2020.74566.
 28. Novak, J., & Peter, D. (2011), CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns. Finance a Uver: Czech Journal of Economics & Finance, 61(1), 447–460.
 29. (2010), Investor’ sentiment, stock market liquidity and economic growth in Nigeria. Journal of Social Sciences, 23(1), 63–67.
 30. Rashid, A., Chughtai, S., & Fayyaz, M. (2017), The impact of investor sentiment on return of different industries in Pakistan. NICE Research Journal of Social Science, 11(2), 1–23.
 31. Scarborough, Helen (2011), intergenerational equity and the social discount rate, First published: 07 April 2011 Strugnell, D., Gilbert, E., & Kruger, R. (2011). Beta, size and value effects on the JSE, 1994–2007. Investment Analysts Journal, 40(74), 1–17.
 32. Schmeling, M. (2009), Investor sentiment and stock returns: Some international evidence. Journal of Empirical Finance, 16(3), 394–408.
 33. Shefrin, H. (2007), Risk and Return in Behavioral SDF-based Asset Pricing Models.
 34. Shefrin, H. (2008), A Behavioural Approach to Asset Pricing, Amsterdam, Elsevier Academic Press.
 35. Shefrin, H. (2015), Investors’ judgments, asset pricing factors and sentiment. European Financial Management, 21(2), 205–227.
 36. Shiller, R. J. (1987), Investor behavior in the October 1987 stock market crash: Survey evidence (No. w2446). National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper No. w2446, 43pages.
 37. Statman, M. (2014), Behavioral finance: Finance with normal people. Borsa Istanbul Review, 14(2), 65–73.
 38. Statman, M., Fisher, K. L., & Anginer, D. (2008), Affect in a behavioral asset-pricing model. Financial Analysts Journal, 64(2), 20–29.
 39. Sustainability 2012, 4(1), 106-122; Daniel, K., Hirshleifer, D., & Subrahmanyam, A. (1998). Investor psychology and security market under-and overreactions. The Journal of Finance, 53(6), 1839–1885.
 40. Uhl, M. W. (2014), Reuter’s sentiment and stock returns. Journal of Behavioral Finance, 15(4), 287–298.
 41. Ward, M., & Muller, C. (2013), Empirical testing of the CAPM on the JSE. Investment Analysts Journal, 76(1), 1-41.
 42. Watanabe, A., Xu, Y., Yao, T., & Yu, T. (2013), The asset growth effect: Insights from international equity markets. Journal of Financial Economics, 108(2), 529-563.
 43. Zhang, C. (2008), Defining, modeling, and measuring investor sentiment. Working paper, Department of Economics. Berkeley: University of California.
 44. Zhu, B. Niu. F. (2016), Investor Sentiment, Accounting Information and Stock price: Evidence from China.
 45. Zin, S. (2002), Are behavioral asset-pricing models structural? Journal of Monetary Economics, 49, 215–22.