بررسی تأثیر دین‌داری بر اخلاق کسب‌وکار با نقش میانجی مقیاس نگرش پولی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت وحسابداری،دانشگاه یزد ، یزد، ایران

3 کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، مدیریت وحسابداری،دانشگاه یزد ، یزد، ایران

4 دکترای حسابداری ، دانشکده اقتصاد، مدیریت وحسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی یزد ، یزد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دین‌داری بر اخلاق کسب‌وکار با نقش میانجی نگرش پولی در شهر یزد می‌پردازد. این پژوهش به‌لحاظ هدف از نوع کاربردی، به‌لحاظ روش از نوع توصیفی−همبستگی و به‌لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی−مقطعی محسوب می‌شود. جامعه آماری، صاحبان کسب‌وکارها در شهر یزد بوده، که تعداد 188 نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد و محققساخته استفاده شده است که پایایی آن به‌وسیله آزمون‌های آلفای کرونباخ و ضریب مک‌دونالد و روایی آن به‌وسیله ماتریس فورنل− لارکر مورد تأیید قرار گرفته و سرانجام، داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار PLS تحلیل شده است. همچنین، برازش مدل با استفاده از شاخص‌های گوناگون بررسی و تأیید شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد دین‌داری تأثیر مثبت و معناداری بر اخلاق کسب‌و‌کار و نگرش پولی دارد. نگرش پولی تأثیر مثبت و معناداری بر اخلاق کسب‌و‌کار داشته و نگرش پولی در رابطه بین دین‌داری و اخلاق کسب‌و‌کار نقش میانجی دارد. با توجه به نتایج، ارتقای اخلاق کسب‌و‌کار در بین صاحبان کسب‌و‌کارهای شهر یزد مستلزم تقویت دین‌داری است. توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نگرش پولی ضروری است.

کلیدواژه‌ها