تأثیر کیفیت نهادی هزینه‎های سلامت، بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، ملایر، ایران

چکیده

حکمرانی خوب به بهبود کیفیت نهادها و مؤسسه‎های اقتصادی منجر می‎شود و این بهبود کیفیت ازجمله درزمینۀ بهداشت بر چگونگی رشد ‎و توسعه تأثیر‎گذار است. وجود مشکلات نهادی و ساختاری نهادها که ناشی از حکمرانی ضعیف است، تأثیر منفی بر عملکرد و اثر‎بخشی نهادها و مؤسسات مرتبط با هزینه‎های بهداشتی دارد. ازاین‌رو هدف اصلی‎ این مقاله، یافتن پاسخی برای چگونگی تأثیر کیفیت نهادی فعالان اقتصادی درزمینۀ هزینه‎های سلامت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی است. دراین‌راستا از شاخص حکمرانی خوب به‌عنوان جایگزین کیفیت نهادی استفاده شده و از ایده تابع تولید ‎کاب‎−‎داگلاس، با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی پویای ناهمگن به روش میانگین گروهی تلفیقی در دوره زمانی 2008−2022 مدل تحقیق برآورد شده است. نتایج نشان می‎دهد مخارج بهداشتی در کوتاه‎مدت و بلندمدت با ضریب نسبتاً پایینی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. با درنظرگرفتن اثر تعاملی کیفیت نهادی و مخارج بهداشتی، اندازه این ضریب در هردو دوره مثبت است و بیان‌کننده آن است که بهبود کیفیت نهادهای مرتبط با هزینه‎های سلامت تأثیر این هزینه بر رشد اقتصادی را تقویت می‎کند. بنابراین، اگر افزایش هزینه‌های بهداشتی با کیفیت خوب نهادی همراه باشد، رشد اقتصادی بیشتری را نتیجه خواهد داد. به‌عبارتی مقدار هزینه‎های بهداشتی اگرچه مهم است، اما مهم‎تر از آن کیفیت هزینه است. تمرکز بر کیفیت انجام هزینه‎ها باعث افزایش رشد اقتصادی بیشتر می‎شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Arab, S., Quaid, A., & Mazinani, A. (2022), Comparison of public and private healthcare costs on the health status of D-8 group members. Innovation Management and Operational Strategies Quarterly, 3 (1), 32-47[In Persian].
 2. Arinaitwe, B., (2022), Health expenditure and economic growth in east Africa. Does institutional quality matter? Unpublished master’s thesis. Makerere University. 41-68.
 3. Asbu, EZ., Masri, MD., Kaissi, A. (2017), Health status and health systems financing in the MENA region: roadmap to universal health coverage. Glob Health Res Policy, 2 (25), 69-87.
 4. Ayvaz Güven, E. T. (2022), the effect of health expenditures on economic growth: an econometric analysis. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, ‎7(2), 38-47.
 5. Balkhi, B., Alshayban, D., & Alotaibi, NM. (2020), Impact of healthcare expenditures on healthcare outcomes in the Middle East and North Africa (MENA) region: a cross-country comparison. 1995-2015. Front Public Health. 8(3), 17-41.
 6. Bedir, S., (2016), Healthcare expenditure and economic growth in developing countries. Adv Econ Bus., 4 (2), 76-86.
 7. Bloom, DE. & Canning, D., (2000), the Effect of Health on Economic Growth: Theory and Evidence A Production Function Approach. World Development, 287 (5456), 1207-12019.
 8. Chakrabarti, S., Khan, MT., Kishore, A. & Roy D, Scott SP. (2019), Risk of acute respiratory infection from crop burning in India: estimating disease burden and economic welfare from satellite and national health survey data for 250000 persons. Int J Epidemiol, 48(4), 1113-1124.
 9. Esen, E., & Çelik Keçili, M. (2022), Economic Growth and Health Expenditure Analysis for Turkey: Evidence from Time Series. J Knowl Economy, 13(2), 1786-1800.
 10. Faruk, BU, Imdadul Haque, M, Rumzi Tausif, M & Riyazuddin Khan, Md. (2022), The association between health expenditure, institutions, and economic growth in MENA countries. Health Promot Perspect, 12(1), 92-100.
 11. Ghyasi, M., Sarlak, A. &Ghaffari, H. (2019), investigating the relationship between social capital, health capital and economic growth in the provinces of the country. applied theories of economics, 3(7), 131-156[In Persian].
 12. Hansen, C. W. (2013), Life expectancy and human capital: evidence from the international epidemiological transition. Journal of Health Economics, 32(6), 1142-1152.
 13. Hekmati, Farid, S., Mohammadzadeh, Y. & Hosseinzadeh, Y. (2015), Investigating the effect of good governance on women's health in middle-to-high income countries with the generalized moments approach. Women and Society Scientific-Research Quarterly, 11(1), 32-56 [In Persian].
 14. Hosseinpour, B., Sarlak, A. & Fetros, M. H (2011), The effect of health expenditure and good governance on the health indicators of MENA countries using the method of generalized moments. Health and Medical Management Quarterly. 3 (11), 67-78 [In Persian].
 15. Kazemi, M., Khatouni, A, & Jafari, F. (2021), Evaluation of good governance in terms of quality, effectiveness and accountability in the health system of Iran and selected countries: a comparative study. Health and Medical Management Quarterly, 12 (4) 7-18[In Persian].
 16. Lewis, M., (2006), Governance and Corruption in Public Health Care Systems. Working Paper Number, 78. Center for Global Development, 9(3), 32-54.
 17. Loeppke, R., Taitel, M., Richling, D., Parry, T., Kessler RC. & Hymel P, (2007), Health and productivity as a business strategy. J Occup Environ Med, 49(7), 712-721.
 18. Misango, K. M., Siele, D. R., & Kemboi, D. K (2022), Assessment of Government Health Expenditure and Economic Growth in Kenya. Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi, 3(2), 65 - 74.
 19. Nadiri, M., Mohammadi, T. (2011), Estimating an Institutional Structure in Economic Growth Using GMM Dynamic Panel Data Method. Quartery Journal of Economical Modeling, 5(3), 124. (in Persian).
 20. Penghui, X., Xicang, Z. & Haili, L (2022), Direct and indirect effects of health expenditure on economic growth. East Mediterr Health J, 28(3): 61-76.
 21. Pesaran, M. H. (2004), General diagnostic tests for cross section dependence in panels. University of Cambridge, Faculty of Economics, Cambridge Working Papers in Economics No. 0435.
 22. Pesaran, M.H., Shin, Y. and Smith, R.P. (1999), Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels. Journal of the American Statistical Association, 9(4), 621-634.
 23. Pesaran, M.H., Shin, Y. and Smith, R.P. (2003), "A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence," Journal of Applied Econometrics, John Wiley & Sons, Ltd. 22(2), 265-312.
 24. Piabuo, SM. & Tieguhong, JC., (2017), Health expenditure and economic growth-a review of the literature and an analysis between the economic community for central African states (CEMAC) and selected African countries. Health Econ Rev, 7(1), 23-47.
 25. Radojicic, M., Jeremic, V. & Savic, G. (2020), Going beyond health efficiency: what really matters? Int J Health Plann Manage, 35(1), 318-38.
 26. Rizvi, S.A., (2019), Health expenditures, institutional quality and economic growth. Empir Econ Review, 2 (1), 63-82.
 27. ‎S.A., (2021), Health Expenditures, Institutional Quality and Economic Growth. Empirical Economic Review, 2(1), 63-82.
 28. Romer, P. M. (1986), Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.
 29. Sahnoun, M., (2018), Does health expenditure increase economic growth: evidence from Tunisia. Rom Econ J, 20(67), 44-126.
 30. Salehnia, N., Mokhtari Tarshizi, H., Amamibande Qaraei, H. & Sidi, S.M. (2022), Impact on the quality of institutions, air and health expenditure on health: a threshold panel. Quarterly Journal of Health Faculty and Health Research Institute, 20(56), 1-41[In Persian].
 31. Sarlak, A. & Sawari, A. (2016), The impact of socio-economic factors on life expectancy in Iran. Health and Medical Management Quarterly, 3(7), 7-15[In Persian].
 32. Sarpong, B. &Nketiah-Amponsah, E., (2020), Owoo NS. Health and economic growth nexus: evidence from selected sub-Saharan African (SSA) countries. Glob Bus Rev, 21(2), 328-347.
 33. Shahraki, M. & Qaidi, S. (2021), Mutual effects of good governance and public health spending on children's health status: quantile regression for middle-to-high income countries. Quarterly Journal of the Faculty of Health and Health Research Institute, 19(1), 53-68[In Persian].
 34. Wang ,Y., Tao, C., Xiong, Q., (2022), Government Health Expenditure, Economic Growth, and Regional Development Differences-Analysis Based on a Non-parametric Additive Model. Front Public Health, 11 (10), 69-91.
 35. Williamson, O., (2000) The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, Journal of Economic literature, 38(2), 32-56.
 36. Yildirim, A., Gokalp, M. (2015), Institutions and Economic Performance: A Review on the Developing Countries. Istanbul Conference of Economics and Finance. Istanbul. Turkey. Elsevier Science, Procedia Economics and Finance, 38, 347 – 359.Warde, Ibrahim (2000), Islamic Finance in the Global Economy, UK: Edinburgh University Press.