ارائه مدل مفهومی شاخص های موفقیت قراردادهای آتی پیشنهادی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی، الهیات و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

2 کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

چکیده

در فرآیند ایجاد نوآوری مالی در بازارهای مالی، همواره یکی از پرهزینه‏ترین مراحل، مرحله طراحی ابزار جدید بوده است. طراحی قراردادهای آتی نیز از این قاعده مستثنا نیست. با توجه به هزینه‏های طراحی یک قرارداد و اجرایی کردن آن، تعیین میزان موفقیت قرارداد در دست طراحی و نیز شاخص‏های اصلی موثر بر این موفقیت و اهمیت هر یک از این شاخص‏ها ضروری است.
تحقیق حاضر که از نوع بنیادی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع غیر آزمایشی و پیمایشی ـ همبستگی است، شاخص‏های موفقیت یک قرارداد آتی در حال بررسی برای عرضه به بازار را در قالب یک مدل مفهومی ارائه نموده است. مدل ارائه شده در این مقاله دارای متغیرهای اصلی موثر بر موفقیت ارائه قراردادهای آتی ارائه شده به بازار شامل ویژگی‏های دارایی پایه و ویژگی‏های قرارداد طراحی شده است. هر کدام از این متغیرها دارای شاخص هایی است که می توان با استفاده از آنها مقادیر مربوط به متغیرها را محاسبه نمود. این مقاله ابتدا با استفاده از فنون آمار ناپارامتریک بااهمیت یا بی‏اهمیت بودن هر یک از شاخص‏ها و نیز مناسب یا نامناسب بودن طبقه‏بندی شان در مدل مفهومی ارائه شده را مورد بررسی قرار داده و در ادامه با استفاده از فن تحلیل عاملی و نرم افزار لیزرل به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته است. در نهایت مشخص شد که هر دو متغیر ویژگی‏های دارایی پایه و ویژگی‏های قرارداد طراحی شده به شدت در موفقیت آتی های ارائه شده تاثیرگذارند. جهت بررسی میزان اهمیت شاخص‏ها و نیز درستی جایگاه آنها در مدل مفهومی ارائه شده، از آزمون‏ علامت و معادلات ساختار یافته استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها