قدرت خرید؛ مقوم مثلیت پول های اعتباری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانشجوی دکتری فقه دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

چکیده

موضوع کاهش ارزش پول و لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در چند دهه اخیر، مورد ابتلا و توجه محافل اقتصادی و فقهی بوده است. آحاد جامعه نیز به انحای مختلف با این موضوع درگیرند. نحوه تادیه دیون در شرایط تورمی شدید ارتباط تنگاتنگ با نحوه طرز تلقی از حقیقت پول دارد. مخالفان و موافقان لزوم جبران کاهش ارزش پول طرز تلقی متمایزی نسبت به ماهیت پول دارند. مخالفان جبران کاهش ارزش پول، پول را از مثلیات می دانند منتها ارزش اسمی را مقوم مثلیت می شمارند از این رو جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا می دانند. در مقابل، طرفداران لزوم جبران کاهش ارزش پول، پول را مثلی می دانند و ارزش حقیقی یا قدرت خرید را مقوم مثلیت پول های اعتباری می شمارند؛ از این رو لزوم جبران کاهش ارزش پول را بازگشت کامل مال مقترض به مقرض می دانند و آن را مصداق ربا نمی شمارند. در این گفتار برآنیم به کمک شواهد و ادله ای مقومیت قدرت خرید در مثلیت پول های اعتباری را تبیین و اثبات کنیم.

کلیدواژه‌ها