تاثیر یارانه مطبوعات بر تیراژ آنها در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله تÃثیر یارانهþهای مستقیم و غیرمستقیم پرداختی به مطبوعات بر تیراژ و تقاضای خرید آنها بررسی می شود و سپس اگر هدف از پرداخت این یارانهþها کمک به مطبوعات٬ متناسب با هزینه آنها باشد٬ این سÄال که آیا تناسب در پرداخت یارانهþها به روزنامهþها رعایت میþشود یا خیر¿ و اصولاð آیا مطبوعات احتیاج به دریافت این کمکها دارند یا خیر¿ پاسخ داده می شود.
برای پاسخ به این سÄالها میزان یارانهþهای پرداختی به کل مطبوعات و ترکیب درآمدها و هزینهþهای نه روزنامه کثیرالانتشار برای نمونه بررسی می شود. از هر روزنامه شصت نسخه در سال 84 (هر ماه پنج نسخه) به صورت تصادفی انتخاب و از لحاظ درآمد و هزینه بررسی شده است. پس از محاسبه درآمد و هزینه متوسط هر نسخه از روزنامه ها و تعیین میزان سود و زیان احتمالی٬ این نتیجه حاصل شد که یارانÉ پرداختی مطبوعات برای جلوگیری از زیان دهی آنها توجیه ندارد و متناسب با هزینÉ متوسط نشریات نیز پرداخت نمی شود و تÃثیر قابل توجهی بر افزایش تقاضا برای خرید مطبوعات نیز ندارد. پیشنهاد مقاله٬ حذف یارانه ها و در صورت تداوم٬ تجدیدنظر اساسی در آنها بر مبنای یکسان کردن حاصل جمع سود متوسط و یارانه متوسط هر نسخه است.

کلیدواژه‌ها