مقایسه عملکرد روشهای مختلف اندازه گیری بهره وری در بانکهای اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید قم

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مطالعه با توجه به رویکردهای مختلف نسبت به مفهوم بانک و بانکداری، چهارگونه شاخص بهره وری کل عوامل تولید(TFP) برای بانک کشاورزی در طی سالهای 1371 تا 1380 محاسبه شده و تفاوتهایی که در عمل با کاربرد هرکدام از رویکردها ایجاد می شود، نشان داده شده است. در حالت اول شاخص بهره وری کل عوامل تولید براساس رویکرد واسطه گری تعدیل یافته با ملاحظات اقتصادی محاسبه شده، در حالت دوم شاخص بهره وری کل براساس رویکرد واسطه گری تعدیل یافته لیکن با آمار مربوط به حسابداری بانک به دست آمده، در حالت سوم براساس رویکرد تولیدی و در حالت چهارم این شاخص براساس رویکرد واسطه گری محاسبه شده است. محاسبات حاکی از وجود تفاوت قابل ملاحظه در نتایج مربوط به رشد بهره وری در به کارگیری رویکرد های متفاوت است. این نتیجه ضرورت توجه به انتخاب روش مناسب برای محاسبه را یادآور می شود. در عین حال نتایج حاصل از تمامی رویکرد ها حاکی از رشد مناسب بهره وری در بانکداری اسلامی علی رغم مشکلات موجود در اجرای این نظام بانکداری است.

کلیدواژه‌ها