طراحی مدل پیشنهادی صندوق مشترک سرمایهگذاری وقف در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد مالی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

صندوق مشترک سرمایه‌گذاری وقف در اقتصاد ایران می‌تواند با وجوه نقدی واقفان، در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کند و هر واحد سرمایه‌گذاری وقف‌شده صندوق، نماینده نسبتی از پرتفوی اوراق بهادار است که صندوق به نمایندگی از واقفان طبق مدل پیشنهادی، خریداری و اداره می‌کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک وقف در کشورهای اسلامی افزون بر سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها برای تأسیس، ایجاد و یا افزایش سرمایه کارخانه و شرکت‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری در قالب اوراق بهادار اسلامی، ضمن تسهیل تأمین مالی شرکت‌ها و مؤسسه‌های بخش‌های دولتی و خصوصی و زمینه کسب درآمد بیشتر، با سرمایه‌گذاری در این اوراق از بازدۀ ثابت و متغیر اوراق بهره‌مند و باعث رشد و توسعه اقتصادی شوند. درآمد این صندوق نیز با توجه به نیت واقفان و با‌ توجه به ‌میزان سهامی که وقف کرده‌اند هزینه می‌شود. هدف این مقاله طراحی مدل بومی صندوق مشترک سرمایه‌گذاری وقف در راستای ارتقای فرهنگ وقف در اقتصاد ایران، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای است. رویکرد این تحقیق، اکتشافی با روش تحلیلی−توصیفی است و در قلمرو تحقیقات بنیادی به‌شمار می‌آید. صحت شرعی وقف پول در فقه شیعه، فرضیه‌ای است‌که این تحقیق آن ‌را مسلم پذیرفته و در حد اختصار به ادله صحت وقف پول پرداخته است.

کلیدواژه‌ها