بررسی اثر و رابطه بین اقتصاد دانش‌بنیان و بهره‌وری کل عوامل تولید؛ مطالعه موردی کشورهای توسعه‌یافته، نوظهور و در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

امروزه از بهره‌وری به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نام می‌برند؛ امّا ارتقای بهره‌وری خود در گرو تقویت اقتصاد دانش‌بنیان است. این مقاله با به‌کارگیری روش اقتصاد سنجی پانل دیتا در نمونه‌ایی متشکل از ایران و برخی کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال توسعه در دوره زمانی 1995−2012 به دنبال مطالعه موارد ذیل است: بررسی و مقایسه وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای منتخب؛ بررسی اثر اقتصاد دانش‌بنیان بر بهره‌وری کل عوامل تولید؛ بررسی رابطه علیت بین اقتصاد دانش‌بنیان و بهره‌وری کل عوامل تولید.
نتایج نشان می‌دهد که اقتصاد دانش‌بنیان در ایران در مقایسه با کشورهای نمونه وضعیت مطلوبی ندارد. افزون بر این، رابطه مثبت و معناداری بین تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و بهره‌وری کل عوامل تولید وجود دارد. از سوی دیگر بررسی رابطه علیت نشان از وجود یک رابطه علیت یک‌طرفه (از اقتصاد دانش‌بنیان به بهره‌وری) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها