ارزیابی اثر بازارهای مالی بر بازار قرض‌الحسنه در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بررسی کردارهای اقتصادی خداپسندانه و عوامل مؤثر بر آنها، یکی از نیازهای سیاست‌گذاری اقتصادی در جامعه برای گسترش این کردارهاست. در این مقاله کوشش می‌شود تا اثر بازارهای مالی و انفاق در جایگاه جانشین یا مکمل، اثر درآمد، سن و نهادها و سرمایه دینی در جایگاه عوامل پشتیبان و اثر بازار مسکن در جایگاه مانع کردار خداپسندانه بر روی اندازه بازار قرض‌الحسنه در کشور ارزیابی شود. داده­های استانی برای سال­های 1383 تا 1391 گردآوری شده و مدل پنل دیتا با روش اقتصادسنجی برای برآورد اثر این متغیرها به کار گرفته شده است. اصلی‌ترین نتیجه مقاله آن است که بازارهای مالی همچنان‌که برای دیگر بخش‌های اقتصاد تسهیل‌‌کننده هستند، در بازار قرض‌الحسنه نیز تسهیل‌‌کننده هستند و موجب گسترش آن می‌شوند. انفاق جانشین قرض‌الحسنه نیست، درآمد، سن و نهادها و سرمایه­های دینی اثر مثبت بر گسترش قرض­الحسنه دارند و افزایش قیمت مسکن، فعالیت‌های قرض‌الحسنه را کاهش می‌دهند.

کلیدواژه‌ها