بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری حسابداری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

3 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد، واحد سیرجان

چکیده

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عواملی است که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می‏دهد. لذا این مطالعه اثر شوک‏های ارزی را بر بازده سهام در ایران بر اساس داده‏های 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1385−1390 مطالعه می‌کند. الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH) برای استخراج شوک‏های ارزی استفاده شده است. افزون ‌بر این رویکرد داده‏های تابلویی نیز برای به‌دست آوردن رابطه بین شوک‏های ارزی و بازده سهام به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه بیانگر این است که شوک‏های نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی آثار معنا‏دار مثبت بر بازده بازار سهام ایران دارند؛ اما شاخص قیمت مصرف‌کننده اثر معنا‏دار منفی بر بازده بازار سهام دارد.

کلیدواژه‌ها