دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، مهر 1389، صفحه 1-222 
تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی

صفحه 9-35

عباس عصاری؛ محسن خضری؛ احمد رسولی


بهسازی نظام بازنشستگی و اثرهای آن بر توزیع درآمد: فقر و انباشت سرمایه

صفحه 117-151

مجید دشتبان فاروجی؛ سعید صمدی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مهنوش عبدالله میلانی