کلیدواژه‌ها = توزیع درآمد
سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 69-86

10.30471/iee.2022.7740.2101

سید هادی عربی؛ یزدان گودرزی فراهانی؛ علی اکبر ابراهیمی نژاد


بهسازی نظام بازنشستگی و اثرهای آن بر توزیع درآمد: فقر و انباشت سرمایه

دوره 7، شماره 14، مهر 1389، صفحه 117-151

مجید دشتبان فاروجی؛ سعید صمدی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مهنوش عبدالله میلانی


تاثیر سیاستهای مالی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی طی سالهای ۱۳۵۲ - ۱۳۸۴

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 109-131

علی فلاحتی؛ مجتبی الماسی؛ فاطمه آقایی