تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران طی سال‌های 1380−1390

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

توزیع مناسب درآمد یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است؛ به‌طوری‌که مکتب اسلام ریشه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی را توزیع ناعادلانه درآمدها می‌داند و با وضع احکام مناسب به دنبال رفع این معضل اجتماعی−اقتصادی است. زکات یکی از این احکام و از مهم‌ترین مالیات‌های اسلامی است که می‌تواند نقش مؤثری در دستیابی به توزیع عادلانه درآمد داشته باشد. لذا هدف این مقاله بررسی تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران طی سال‌های 1380−1390 می‌باشد. برای این منظور از ضریب جینی به‌عنوان شاخصی برای توزیع درآمد و از الگوی خود توضیح برداری (VAR) و توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که زکات اثر معناداری (هرچند اندک) بر ضریب جینی در کشور دارد و باعث کاهش نابرابری در کشور می‌شود.

کلیدواژه‌ها