دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 1-194 
تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران طی سال‌های 1380−1390

صفحه 9-26

ویدا ورهرامی؛ جابر لایق گیگلو؛ وحید لایق گیگلو


طراحی الگوی تعیین نرخ بهینه سود بانکی در ایران

صفحه 97-119

محمد‌جواد محقق‌نیا؛ محمد‌علی دهقان دهنوی؛ محسن رحمتی‌نیا


تحلیل راهبردهای کلان جهت پیشگیری از بحران های مالی در اقتصاد ایران

صفحه 143-175

حامد تاجمیر ریاحی؛ محمد رحمتی؛ فرزانه اشعریون قمی‌زاده