تحلیل راهبردهای کلان جهت پیشگیری از بحران های مالی در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

بحران‌های مالی در سیستم‌های اقتصادی و مالی مختلف در دنیا، همواره محققان را بر آن داشته است که به آسیب‌شناسی و شناسایی علل مختلف آن و در مرحله بعدی درمان آن بپردازند.
در یک بحران، اجزای مختلف یک سیستم با توجه به وجود نقص در سایر اجزا دچار اختلالات شدیدی می‌شوند و چون بحران مالی پدیده‌ای است که در سطح جهانی اتفاق می‌افتد؛ لذا کشورهای مختلف قبل از اینکه بحران آنها را نیز فرا بگیرد، اقدامات پیشگیرانه‌ای را در پی می‌گیرند.
در این مقاله با مطالعه تجربیات کشورهای مختلف، نخست، علل شکل‌گیری بحران در آن کشورها تبیین شده است و دوم، راهکارهای مورد استفاده این کشورها، نقد و بررسی و در نهایت به‌وسیله ساختار سلسله مراتبی گروهی (GAHP) راهبردهای پیشگیری از بحران‌های مالی در کشور رتبه‌بندی شده است. به موجب نتایج از منظر کارشناسان بهترین راهبرد کلی برای ایران، تقویت مقررات، رویه و حاکمیت شرکتی و بعد از آن جلوگیری از نوسانات چرخه تجاری است و در راهبردهای عملیاتی رتبه اول مربوط به افزایش الزامات سرمایه‌ای نهادهای مالی به‌خصوص بانک‌ها بوده است و بعد از آن مدیریت ریسک در نهادهای مالی بیشترین اهمیت را دارد.

کلیدواژه‌ها