آزمون فرضیات مطرح پیرامون نحوه تأثیر سطح تحصیلات بر بهره‌وری نیروی کار در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

چکیده

در مورد چگونگی تأثیرآموزش رسمی بر بهره‌وری نیروی کار تاکنون سه فرضیه مطرح شده است؛ فرضیه اول به‌عنوان سرمایه انسانی معتقد است که ارتقا سطح تحصیل باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود؛ فرضیه دوم غربالگری قوی نام دارد. طبق این فرضیه بهره‌وری یک ویژگی ذاتی و غیراکتسابی است و آموزش تنها وسیله‌ای برای نشان دادن سطح بهره‌وری و تفکیک نیروی کار ماهر و ضعیف از یکدیگر است و در نهایت فرضیه سوم به‌عنوان غربالگری ضعیف ترکیبی از هر دو نظریه است. به منظور تصریح این مسئله و بررسی صحت و سقم آن، این مقاله نقش آموزش بر بهره‌وری نیروی کار در ایران را بررسی و فرضیه‌های مطرح در این زمینه را با استفاده از اطلاعات هزینه−درآمد خانوارهای شهری آزمون کرده است. نتایج نشان می‌دهد برخی از مقاطع تحصیلی افزون‌بر افزایش سطح بهره‌وری، وسیله‌ای برای نشان دادن سطح بهره‌وری نیروی کار نیز هستند.

کلیدواژه‌ها