اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آیت‌الله بروجردی

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران

3 استاد اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

درباب اثر فساد مالی بر رشد اقتصادی نگرش‌های متعارضی وجود دارد. پاره‌ای از دانشمندان علوم انسانی، فسادِ مالی را پدیده‌ی مطلوبی دانسته‌اند و آن را روغن چرخ اقتصاد نامیده‌اند و بر این باور هستند که فسادِ مالی، نهادهای ضعیف اقتصادی را بهبود می‌بخشد و به واسطه‌ی آن، نرخ رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. پاره‌ای دیگر از دانشمندان علوم انسانی، بر نامطلوب بودن فساد مالی تاکید کرده‌اند و آن را شنِ چرخ اقتصاد دانسته‌اند و استدلال کرده‌اند فساد مالی، با ُکند و پرهزینه و ناکارا کردن فرایند اداری و انتقال منابع کمیاب به فعالیت‌های غیرتولیدی، فرسایش دهنده‌ی رشد اقتصادی است. این مقاله، با رویکرد تخصیص استعدادها و با به‌کارگیری روش اقتصادسنجی دستگاه معادلات هم‌زمان به بررسی اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایرانِ سال‌های 1363 تا 1393 پرداخته است و  به این نتیجه رسیده است که فساد مالی به واسطه‌ی انحراف در تخصیص استعدادها، رشد اقتصاد ایرانِ آن سال‌ها را کاهش داده است.

کلیدواژه‌ها


 1. زاهد غروی، مهدی، کریمی پتانلار, سعید، علمی، زهرا (میلا) و گیلک حکیم آبادی، محمدتقی. (1396). "علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایـران: رویکرد آثار عدیده  علل عدیده" مطالعات و سیاست های اقتصادی، (2)13، ص101−126.
 2. زاهد غروی، مهدی، کریمی پتانلار، سعید، علمی، زهرا (میلا) و گیلک حکیم آبادی، محمد تقی. (1396). "اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سری زمانی ساختاری" مدلسازی اقتصادسنجی، (1)3، ص1−26.
 3. سوری، علی، اقتصاد سنجی پیشرفته، انتشارات نشر فرهنگ­شناسی، چاپ اول، 1392.
 4. گجراتی، دامودار، مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه: حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1383.
  1. Acemoglu, D. (1995). Reward structures and the allocation of talent. European Economic Review, 39(1), 17-33.
  2. Dreher, A., Kotsogiannis, C., & McCorriston, S. (2007). "Corruption around the world: Evidence from a structural model". Journal of Comparative Economics35(3), 443-466.
  3. Ebeke, C., Omgba, L. D., & Laajaj, R. (2015), Oil, governance and the (mis) allocation of talent in developing countries. Journal of Development Economics, 114, 126-141.
  4. Farooq, A., Shahbaz, M., Arouri, M., & Teulon, F. (2013). Does corruption impede economic growth in Pakistan?. Economic Modelling, 35, 622-633.
  5. Fatai, O. O., & Somod, O. D.(2016) Analysis of Corruption from Productivity Growth Perspective: Implications on Economic Growth. international journal of social science and humanities research, 4(2) 101-112
  6. Gyimah-Brempong, K. (2002). Corruption, economic growth, and income inequality in Africa. Economics of Governance3(3), 183-209.
  7. Gyimah-Brempong, K., & de Gyimah-Brempong, S. M. (2006). Corruption, growth, and income distribution: Are there regional differences?. Economics of Governance7(3), 245-269.
  8. Li, H., Xu, L. C., & Zou, H. F. (2000). Corruption, income distribution, and growth. Economics & Politics, 12(2), 155-182.
  9. Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2006). Institutions and the resource curse. The economic journal, 116(508), 1-20.
  10. Mo, P. H. (2001). Corruption and economic growth. Journal of comparative economics, 29(1), 66-79.
  11. Murphy, K. M., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1991). The allocation of talent: Implications for growth. The quarterly journal of economics, 106(2), 503-530.
  12. Murphy, K. M., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993). Why is rent-seeking so costly to growth?. The American Economic Review, 83(2), 409-414.
  13. Saha, S., Gounder, R., Campbell, N., & Su, J. J. (2014). "Democracy and corruption: a complex relationship". Crime, Law and Social Change, 61 (3), 287-308.
  14. Tanzi, V. (1998). Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures. Staff Papers, 45(4), 559-594.
  15. Tanzi, V., & Davoodi, H. R. (2000). Corruption, growth, and public finances (No. 2000-2182). International Monetary Fund.

Timur, N., & Leonid, P. (2012), Institutions and the Allocation of Talent (No. WP BRP 15/EC/2012), National Research University Higher School of Economics.