دوره و شماره: دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 1-300 
ارزیابی و تحلیل شاخص‎های تاب‎آوری اقتصادی برای کشورهای تک‎محصولی

صفحه 211-237

10.30471/iee.2020.5230.1743

محمدرضا مهدیار اسماعیلی؛ محسن صالحی کمرودی؛ رضا شاکری بستان آباد


اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها

صفحه 269-296

10.30471/iee.2019.5241.1746

مهدی زاهد غروی؛ سعید کریمی پتانلار؛ زهرا (میلا) علمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی