مبانی معرفت‌شناختی دانش اقتصاد اسلامی «ارزش شناخت»

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

چکیده

ارزش شناخت یکی از محورهای اصلی و مهم مباحث معرفت‌شناسی است که به‌صورت مستقیم در روش‌شناسی دانش تأثیرگذار است. پرسش اصلی این است که چگونه می‎توان شناخت‌های درست، حق و صادق را از پندارهای نادرست، باطل و کاذب بازشناخت؟ ارزش شناخت مشتمل بر دو نظریه صدق و توجیه است. این مقاله درصدد تبیین و مقایسه تطبیقی نظریۀ صدق و توجیه در فلسفه دانش اقتصاد متعارف و دانش اقتصاد اسلامی و نتایج و الزامات آن در روش‌شناسی این دانش است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که جریان اصلی دانش اقتصاد متعارف در نظریۀ صدق «مطابقت‌گرای تجربی» و در نظریه توجیه «مبناگرای تجربی» است؛ گرچه برخی فیلسوفان اقتصادی به تبعیت از تحولاتی که در معرفت‌شناسی در فلسفه و فلسفه علم در غرب رُخ داد، نظریاتی همچون عمل‌گرایی و انسجام‌گرایی و هرج و مرج‌گرایی را به‌عنوان نظریه صدق یا توجیه مطرح کرده و برگزیدند.
این درحالی است که فیلسوفان اسلامی بالاجماع، در نظریۀ صدق «واقع‌گرای مطابقت‌گرا» و در نظریه توجیه «مبناگرای عقل‌گرا» هستند. در ادامه، مبتنی بر این دو نظریه در فلسفه اسلامی، چگونگی ارزشیابی گزاره‌های دانش اقتصاد اسلامی در چهار رشته مذهب، نظام، نظام‌سازی و علم اقتصاد اسلامی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. آئودی، رابرت (1385)، معرفت‌شناسی، ترجمه علی‌اکبر احمدی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 2. بلاگ، مارک (1380)، روش‌شناسی علم اقتصاد: اقتصاددانان چگونه تبیین میکنند، ترجمه آزاد غلامرضا ارمکی، تهران: نشر نی.
 3. پیرو و. مینی (1375)، فلسفه و اقتصاد: مبادی و سیر تحول نظریه اقتصادی، ترجمه مرتضی نصرت و حسین راغفر؛ تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 4. تقوی، مصطفی (پاییز و زمستان 1395)، «سرچشمه‌های معرفت‌شناسی آنارشیستی فایرابند»، فلسفۀ علم، سال ششم، ش2، ص1−
 5. توکلی، محمدجواد (1398)، مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد، چاپ اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 6. چالمرز، آلن ف. (1374)، چیستی علم، درآمدی بر مکاتب علمشناسی فلسفی، ترجمه سعید زیباکلام، چاپ اول، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 7. حسین‌زاده، محمد (بهار 1385)، پژوهشی تطبیقی در معرفت‌شناسی معاصر، چاپ دوم، قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 8. حسین‌زاده، محمد (1393)، مبانی معرفت‌شناختی علوم انسانی در اندیشۀ اسلامی، دفتر اول، مبانی، چاپ اول، قم: انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 9. خسروپناه، عبدالحسین (1379)، «تئوریهای صدق»، مجله ذهن، ش1، ص30−
 10. زیویار، فرهاد؛ سیدیاسر جبراییلی، امیر اعتمادی بزرگ و پل فایرابند (بهار و تابستان 1398)، «اسطوره ستیز اسطوره ساز، از نقد جهان شمولی علم تا پلورالیسم و رأی اکثریت»، پژوهشهای علم و دین، سال دهم، ش1، ص145−
 11. شهید صدر، سیدمحمدباقر (1429ق)، الاسس المنطقیه للاستقراء، قم: انتشارات دارالصدر.
 12. عارفی، عباس (1394)، «معرفت و گونه‌های توجیه»، در کتاب نظریه‌های توجیه و مبناگرایی، تألیف ابراهیم دادجو، چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 13. فابین، پیتر (1381)، «خطابه و واقع‌گرایی در روش‌شناسی اقتصادی: ارزیابی نقادانۀ دستاورهای اخیر»، مجلۀ برنامه و بودجه، ترجمه بایزید مردوخی، ش73، ص43−
 14. فریدمن، میلتون (1381)، «روش‌شناسی اقتصاد اثباتی»، مجلۀ برنامه و بودجه، ترجمه دکتر یدالله دادگر و پروانه کمالی، ش73، ص 79−
 15. مصباح یزدی، محمد تقی (1393)، تعلیقة علی نهایة الحکمة، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 16. مصباح یزدی، محمدتقی (1389)، آموزش فلسفه، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .
 17. معرفی‌محمدی، عبدالحمید (تابستان 1391)، «روش‌شناسی علم اقتصاد و مسئلۀ صدق»، روششناسی علوم انسانی، سری 18، ش71، ص145−
 18. معلمی، حسن (1394)، مقالۀ «توجیه»، در کتاب نظریه‌های توجیه و مبناگرایی، تألیف ابراهیم دادجو، چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 19. peter, Fabienne. (2001), "rhetoric vs Realism in economic methodology: a critical assessment of recent contribution", Cambridge journal of economics, 25, pp. 571−589.
 20. Feyerabend, P. (1975), Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, London: New Left Books, pp. 17−18.