دوره و شماره: دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 1-300 
فراتحلیل تأثیر منابع‎طبیعی بر رشداقتصادی

صفحه 169-202

10.30471/iee.2023.9238.2311

محمدجواد نوراحمدی؛ علی نصیری اقدم؛ محمدحسین عارف