بررسی تأثیر سبک‎های تصمیم‎گیری خرید بر مصرف کالاهای داخلی؛ مطالعه موردی: استان لرستان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه پیام نور، ایران، تهران.

2 استادیار گروه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی

چکیده

رفتار مصرف‎کنندگان و سبک‎های خرید آنها می‎تواند عاملی مهم در تقویت کالاهای داخلی یا تضعیف آنها درمقابل کالاهای خارجی باشد. هرچه سلیقه مصرف‎کنندگان بهسمت استفاده از کالاهای داخلی بیشتر باشد، رشد اقتصادی، تولید داخلی و اشتغال بیشتر می‎شود؛ ازاین‎رو آگاهی از سبک‎های خرید مصرف‎کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است. با این کار می‎توان معیارهای تصمیم به خرید مصرف‎کنندگان را استخراج نمود و بر مبنای آنها راهکارهای عملی جهت خرید و حمایت از کالاهای ایرانی را درمقابل کالاهای خارجی ارائه کرد. بنابراین، در این پژوهش، سبک‎های مصرف و تقاضای خرید مصرف‎کنندگان بررسی شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر هرکدام از سبک‎های تصمیم‎گیری خرید بر مصرف کالاهای ایرانی است. جامعه آماری تحقیق، شامل افراد بالای هجده سال ساکن در استان لرستان به تعداد 1 میلیون و 260 هزار و 393 نفر است که از این جامعه تعداد 355 نفر براساس فرمول کوکران به‎عنوان نمونه انتخاب شد. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسش‎نامه انجام شده است. تجزیهوتحلیل داده‎ها با استفاده از روش مدل‎یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان می‎دهد سبک‎های خرید ملی‎گرایی اقتصادی، کیفیت‎گرایی، قیمت‎گرایی و تبلیغ‎گرایی رابطه مثبت و سبک‎های برندگرایی و مدگرایی رابطه منفی با مصرف کالاهای ایرانی دارند. ملی‎گرایی اقتصادی بیشترین تأثیر مثبت و تبلیغ‎گرایی کمترین تأثیر مثبت را بر مصرف کالاهای ایرانی دارند.

کلیدواژه‌ها


 1. آقایی‎بجستانی، فاطمه و مرادی حقیقی (1391)، «حمایت از تولید ملی و پیشگیری از قاچاق کالا»، فصلنامه دانش انتظامی سمنان، سال دوم، شماره 6، ص67−
 2. آنت، زینب؛ سجادی، سید‎نصراله و محمد خبیری (1394)، «ملی‎گرایی مصرفی و رابطه آن با وطن‎پرستی و جهانگرایی در ارزیابی کالاهای ورزشی داخلی و خارجی»، دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال پنجم، شماره 9، ص47−
 3. اسمی، رضا؛ اسماعیل سعدی‎پور و حسن اسدزاده (1389)، «رابطه تماشای آگهی‎های تبلیغاتی تلویزیون با الگوی مصرف در کودکان و نوجوانان تهرانی»، فصلنامه پژوهشهای ارتباطی، سال هفدهم، شماره 1، ص93−
 4. جزنی، نسرین؛ شهریار عزیزی و علی عسگر حلوایی (1389)، «سبک‎های تصمیم‎گیری مشتریان براساس مدل اسپرولز و کندال»، فصلنامه چشمانداز مدیریت بازرگانی، شماره 3، ص25−
 5. رحمتی اصل، زینب؛ بهرام یوسفی و علی اشرف خزایی (1398)، «اثر نوگرایی مصرف‎کننده بر سبک‎های خرید پوشاک ورزشی»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 54، ص93−
 6. ساترلند، ماکس (1383)، روانشناسی تبلیغات تجاری: تبلیغات تجاری و ذهن مصرفکننده، ترجمه سینا قربانلو، تهران: مبلغان.
 7. سالنامه آماری استان لرستان (1400)، فصل سوم: جمعیت، ص73−
 8. شفیعی رودپشتی، میثم و فاطمه ملک‎شاهی (1394)، «سبک‎شناسی خرید زنان در صنعت پوشاک»، ویژهنامه پژوهشنامه زنان، سال ششم، شماره 1، ص67−
 9. صلح‎جو، محمدحسن؛ فرشاد تجاری و علی زارعی (1398)، «توسعه و اعتباریابی مقیاس تعیین سبک خرید محصولات ورزشی در ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 55، ص231−
 10. طالبی دلیر، معصومه و حسین اکبری (1392)، «بررسی گرایش به مصرف کالاهای خارجی و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر رسانه»، فصلنامه پژوهشهای ارتباطی، سال بیستم، شماره 1، ص105−
 11. عبدلی، معصومه؛ امین خطیبی و صدیقه حیدری‎نژاد (1398)، «بررسی سبک‎های تصمیم‎گیری برای خرید پوشاک ورزشی»، فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی، سال هشتم، شماره 10، ص1−
 12. فلاحی، احمد؛ جبار سیف پناهی و امین پورنقی (1401)، «سبک‎های تصمیم‎گیری مصرف‎کننده در خرید آنلاین کالاهای ورزشی»، فصلنامه علمی پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی، سال یازدهم، شماره 3، ص 33−
 13. فلاحتی، مهدی؛ علیرضا الهی و حسین اکبری یزدی (1400)، «ارائه مدلی برای اندازه‎گیری سبک‎های تصمیم‎گیری خرید مصرف‎کنندگان: مطالعه پوشاک ورزشی»، مجله مدیریت ورزشی، دوره 13، شماره 1، ص99−
 14. قره‎چه، منیژه و الهام‎السادات میرهاشمی (1392)، «بررسی نقش سبک‎های تصمیم‎گیری مصرف‎کننده بر فرایند خرید در میان بانوان شاغل»، چشمانداز مدیریت بازرگانی، شماره 16، ص53−
 15. قلی‎زاده، مهدی (1385)، بررسی و تبیین سبکهای خرید مصرفکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 16. منصوری مؤید، فرشته؛ مجید سمیاری و مسعود سمیاری (1397)، «شناسایی و اولویت‎بندی سبک‎های تصمیم‎گیری خرید در بین گروه‎های سنی مختلف مصرف‎کنندگان ایرانی»، پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی، دوره 8، شماره 3، ص109−
 17. Abdel Wahab, H., Mohamed Diaa, N. & Ahmed Nagaty, S. (2023), "Demographic characteristics and consumer decision−making styles: Do they impact fashion product involvement?", Cogent Business & Management, 10, 1−27. org/10.1080/23311975.2023.2208430
 18. Assad, S. W. (2007), "The Rise of Consumerism in Saudi Arabian Society", International Journal of Commerce and Management, 17, 73−
 19. Bae,. S., Pyun,. Y. (2011), "Consumer Decision−Making Styles for Singaporean College Consumers: An Exploratory Study", Journal of Research, 5(2), 70ر
 20. Bakewell, C., Mitchell, V−W. (2004), "Generation Y female consumer decision−making styles", International Journal of Retail & Distribution Management, 31(2), 95−
 21. Bandara, W., (2014), "Consumer Decision−Making Styles and Local Brand Biasness: Exploration in the Czech Republic", Journal of Competitiveness, 6(1), 3−
 22. Bauer, H., Sauer, N., & Becker, C. (2006), "Investigation the relationship between Product Involvement and Consumer Decision Making Styles", Journal of Consumer Behavior, 5(4), 342−
 23. Demirgünes, B.K., Ozsacmac, B. (2017), "Exploring the Effect of Consumers’ Food−Related Decision Making Styles on National Brand vs. Store Brand Choice", International Journal of Marketing Studies, 9(1), 46−
 24. Diana−Rose, F., Zariyawati, M. A., Norazlina, K., Annuar, M. N., Manisah, O. (2016), "Consumers’ Purchasing Decision towards Food Products of Small and Medium Enterprises", International Review of Management and Marketing, 6(4): 836−
 25. Eriksson, N., Rosenbroijer, C.J., Fagerstrqm, A. (2017), "The relationship between young consumers decision making styles and propensity to shop clothing online with a smartphone", Procedia Computer Science, 121, 519−
 26. Falah, O., Al−Ghaswyneh, M. (2019), "Factors Affecting the Consumers Decision Behavior of Buying Green Products", Esic Market Economics and Business Journal, 50(2): 389−
 27. Hamilton, G. (1997), "Chinese Consumption of Foreign Commodities: A Comparative Perspective", American Sociological Review, 42(6): 877−
 28. Klein, A. & Sharma, V.M. (2022), "Consumer decision−making styles, involvement, and the intention to participate in online group buying", Journal of Retailing and Consumer Services, 64, 112−130. org/10.1016/j.jretconser.2021.102808
 29. Kumar, V., Llari, D.P., Andrew, P., and Shah, D. (2009), "Reversing the Logic: The Path to Profitability through Relationship Marketing", Journal of Interactive Marketing, 23(2), 147−
 30. Li, C. (2008), "Brand Culture and Consumption: Chinese Consumers and the Foreign Brands", Centre d'Etudes et de Recherches Sur le Developpement International: http://www.cerdi.org/uploads.
 31. Ma, Y. J. & Hahn, K. (2022), "Cross−Cultural study of decision−making styles for contemporary young consumers", International Journal of Fashion Design, Technology and Education, 7, 1−
 32. Mai, N.T. & Smith, K. (2012), "The Impact of Status Orientations on Purchase Preference for Foreign Products in Vietnam, and Implications for Policy and Society", Journal of Macromarketing, 32(1), 52−
 33. Mishra, A.A,. (2010), "Consumer Decision−Making Styles and Young−Adult Consumers: An Indian Exploration", İşult Consumers: An Indian Ex, 2(3), 45−
 34. Prakash, G., Singh, P.K., Yadav, R.(2018), "Application of consumer style inventory (CSI) to predict young Indian consumer's intention to purchase organic food products", Food Quality and Preference, 68, 90−
 35. Susan H.C Tai. (2005), "Shopping styles of working Chinese females", Journal of Retailing and consumer service, 12(3), 191−
 36. Sproles, G.B., Kendall, E.L. (1986), "A methodology for profiling consumers’ decision−making style", Journal of Consumer Affairs, 20(2), 267−279.
 37. Yao, Z. (2008), An Investigation of Decision Making Style of Chinese College Student Online Apparel shoppers, Master Degree Dissertation in Luisiana State University.
 38. Zhuk, S.E.R. (2008), "Religion, Westernization and Youth in the Closed City of Soviet Ukraine, 1964−84", Russian Review, 67(4), 661−