فراتحلیل تأثیر منابع‎طبیعی بر رشداقتصادی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تاکنون مطالعات زیادی برای پاسخ به این سؤال صورت گرفته است که منابع‎طبیعی چه تأثیری بر رشد اقتصادی دارند. پاسخ مطالعات به این سؤال متفاوت است، برخی نشان می‎‎‎‎دهند منابع‎طبیعی تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد، برخی تأثیر منفی (نفرین منابع) و تعدادی نیز تأثیر مثبت را نشان می‎دهند. هدف این مطالعه این‎‎‎‎ است که با استفاده از ابزار فراتحلیل، برآیند روشمندی از نتایج متفاوت مطالعات این حوزه ارائه دهد. فرضیه این پژوهش این‎ است که «بر اساس اندازه اثر حاصل از برآیند نتایج مطالعات تجربی منفرد و با در نظر گرفتن تورش انتشار و ناهمگنی انتشار، فرضیه نفرین منابع‎طبیعی رد می‎‎‎‎شود». به‎این‎منظور، طبق چارچوب مشخصی، مطالعات منتشرشده و در دسترس تا پایان ماه اوت 2021 را مورد بررسی قرار دادیم. پس از مطالعه چکیده پژوهش‎ها، نهایتاً 87 مطالعه‎‎‎‎ منفردِ شامل 1172 رگرسیون که دارای یک متغیّر توضیحی نشان‎‎‎‎دهنده‎‎‎‎ منابع‎طبیعی بودند و متن کامل آنها به صورت رایگان در دسترس بود را انتخاب کرده و نتایج رگرسیون‎‎‎‎های این مقالات را به دقت استخراج و شماره‎گذاری کردیم و پس از آن فراتحلیل را انجام دادیم. نتایج فراتحلیل چندسطحی این مطالعه نشان می‎‎‎‎دهد درحالت کلّی منابع‎طبیعی تأثیر منفی کوچکی (087/0−) بر رشداقتصادی دارند. بنابراین فرضیه اولیه این مطالعه رد می‎‎‎‎شود، و اندازه اثر کل، نفرین منابع را نشان می‎‎‎‎دهد، اگرچه شدّت آن طبق معیار کوهن کم است. مطالعه حاضر نشان می‎‎‎‎دهد پژوهش‎‎‎‎هایی که مؤلفه‎هایی مانند نوع منابع‎طبیعی، میزان وابستگی اقتصاد به منابع‎طبیعی، کیفیت نهادی، سرمایه‎‎‎‎گذاری، آزادی تجاری و... را در مدل‎هایشان در نظر گرفته‎اند، تأثیر منابع‎طبیعی بر رشد اقتصادیشان تغییر کرده است.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیمی، محسن؛ سالاریان، محمد و سیدمحمدعلی حاجی میرزایی(1387). «بررسی مکانیسم‎‎‎‎های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشداقتصادی کشورهای صادرکننده نفت از دیدگاه بلای منابع‎طبیعی»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، پنجم، شماره116، ص131−
 2. ایمان، محمدتقی و بیژن خواجه نوری (1385)، «فراتحلیل روشی برای مطالعه مطالعات»، مجله حوزه و دانشگاه، سال12، شماره49، ص83−
 3. بهبودی، داوود؛ حسین اصغرپور و سیاب ممی‎‎‎‎پور (1388)، «فراوانی منابع طبیعی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت»، فصلنامه پژوهش‎‎‎‎های صنعتی اقتصادی ایران، سال 13، شماره 40، ص125−
 4. بهبودی، داوود؛ حسین اصغرپور و نویده محمدلو (تابستان 1391)، «نقش کیفیت نهادی بر رابطه وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی: مورد اقتصادهای نفتی»، پژوهش‎‎‎‎ها و سیاست‎‎‎‎های اقتصادی، دوره20،شماره62،ص95−
 5. رضایی، محمد؛ کاظم یاوری، مرتضی عزتی و منصور اعتصامی (بهار 1394)، «بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره 14، ص89−
 6. شاه‎‎‎‎آبادی، ابوالفضل؛ راضیه داوری‎‎‎‎کیش و حامد صادقی (1394)، «اثرات مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب»، مطالعات و سیاست‎‎‎‎های اقتصادی، 103، ج11، ش1، ص99−
 7. شاه‎آبادی، ابوالفضل و صادقی حامد (1392)، «مقایسه اثر وفور منابع‎طبیعی بر رشداقتصادی ایران و نروژ»، فصلنامه مدل‎‎‎‎سازی اقتصادی، سال7، شماره2، ص21−
 8. صامتی، مرتضی؛ عزیز احمدزاده و روح اله شهنازی (1386)، «اثر منابع‎طبیعی بر اقتصاد کشورهای اوپک و چند کشور منتخب»، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، دوره4، شماره7، ص55−
 9. عبادی، جعفر و علی نیکونسبتی (زمستان 1391)، «منابع طبیعی، نهادها، رشد اقتصادی»، فصلنامه برنامه‎‎‎‎ریزی و بودجه، سال هفدهم، شماره 4، ص127−
 10. عسکری، محمدمهدی و ابوالقاسم توحیدی‌نیا (1391)، «تنزیل عادلانه در بهره‌برداری از منابع طبیعی پایان‌پذیر»، مطالعات اقتصاد اسلامی، 5(1 (پیاپی 9))، ص59−
 11. فراهانی‌فرد، سعید (1385)، «بهره‌برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصادی اسلام»، اقتصاد اسلامی، 6 (21)، ص1−
 12. فراهانی‌فرد، سعید و حسین صادقی (1385)، «ساختار مالکیت و تأثیر آن بر بهره‌برداری از منابع طبیعی (بررسی تطبیقی)»، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی)، 6(4)، ص131−
 13. مبارک، اصغر؛ کامبیز هژبر کیانی، عباس معمارنژاد و کامبیز پیکارجو (بهار 1398)، «بررسی اثرهای کیفیت محیط نهادی و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی»، برنامه‎‎‎‎ریزی و بودجه، دوره24، شماره 103−
 14. مرادی، محمدعلی (1389)، «تأثیر نفت بر نماگرهای اقتصاد کلان ایران با تأکید بر مکانسیم‎‎‎‎های انتقال و آثار»، فصلنامه پژوهش‎‎‎‎های اقتصادی، 10(2)، ص115−
 15. مصباحی‌مقدم، غلامرضا؛ موسی شهبازی غیاثی سیدرضا نخلی (1390)، «اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن در دولت اسلامی»، پژوهشهای اقتصادی ایران، 16(48)، ص193−
 16. مهرآرا، محسن؛ حمید ابریشمی و حمید زمان‎‎‎‎زاده‎آبادی (1390)، «تفسیری از فرضیه نفرین منابع در کشورهای صادرکننده نفت: تکانه‎‎‎‎های مصبت نفتی، از چه سطح آستانه‎‎‎‎ای برای رشداقتصادی مضر است؟»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال8، شماره28، ص34−
 17. نظری، محسن و اصغر مبارک (زمستان 1389)، «وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی»، مطالعات اقتصاد انرژی‎، دوره7،شماره 27، ص47−
 18. نوغانی دخت‌بهمنی، محســن و ســیداحمد میرمحمدتبار (1396)، فراتحلیل مبانی و کاربردها، چاپ اول، انتشــارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 19. هادیان، ابراهیم؛ سیدمحمد میرهاشمی دهنوری (1397)، «منابع طبیعی و رشد اقتصادی: آزمون نظریه فشار بزرگ در کشورهای در حال توسعه»، فصلنامه سیاست‎‎‎‎های مالی و اقتصادی، سال6، شماره 21، ص183−
 20. یاوری، کاظم، مهدیه رضاقلی‎‎‎‎زاده و آقایی مجید (پاییز 1390)، «بررسی رشد اقتصادی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی (با تأکید بر منابع نفتی)»، مدل‎‎‎‎سازی اقتصادی، دوره 5،شماره 3 (پیاپی 15)، ص25−
 21. یاوری، کاظم و بهزاد سلمانی (زمستان 1384)، «رشد اقتصادی در کشورهای دارای منابع طبیعی: مورد کشورهای صادرکننده نفت»، پژوهش‌نامه بازرگانی، دوره10،شماره 37، ص1−
 22. Aghion, P.,& Howitt, P.(2009). The Economics of Growth. Massachusetts:The MIT Press. Cavalcanti, T. V., Mohaddes, K., & Raissi, M.(2011). Growth, Development and Natural Resources: New Evidence Using a Heterogeneous Panel Analysis. The Quarterly Review of Economics and Finance, 51, 305-318.
 23. Alexeev, M. & R. Conrad, 2009, ‘‘The Elusive Curse of Oil”, The Review of Economics and Statistics, 91(3), 586–598.
 24. Alexeev, M. & R. Conrad, 2011, ‘‘The Natural Resource Curse and Economic Transition”, Economic Systems, 35(4), 445–461.
 25. Alkhater, K. R. The Rentier Predatory State Hypothesis: An Empirical Explanation of the Resource Curse. Journal of Economic Development, 2012, vol. 37, no 4, p. 29.
 26. Al-Rawashdeh, R. & J. P. Maxwell, 2013, ‘‘Minerals extraction and the resource curse”, Resources Policy, 38(2), 103–112.
 27. Al-Ubaydli, O., 2012, ‘‘Natural Resources and the Tradeoff Between Authoritarianism and Development”, Journal of Economic Behavior & Organization, 81(1), 137–152.
 28. Andersen, J. J. and Aslaksen, S. Constitutions and the resource curse. Journal of Development Economics, 2008, vol. 87, no 2, p. 227–246.
 29. Arezki, R. & F. van der Ploeg, 2008, ‘‘Can the Natural Resource Curse Be Turned Into a Blessing? The Role of Trade Policies and Institutions”, OxCarre Research Paper.
 30. Arezki, Rabah and van der Ploeg, Frederick, Can the Natural Resource Curse Be Turned into a Blessing? The Role of Trade Policies and Institutions, 2007.
 31. Arshad Hayat, "FDI and economic growth: the role of natural resources?", Journal of Economic Studies.
 32. Atkinson, G. & K. Hamilton, 2003, ‘‘Savings, growth and the resource curse hypothesis”, World Development, 31(11), 1793–1807.
 33. Baggio, J. A. & E. Papyrakis, 2010, ‘‘Ethnic diversity, property rights, and natural resources”, The Developing Economies, 48(4), 473–495.
 34. Banegas Rivero, Roger Alejandro, Landlocked countries, natural resources and growth: the double economic curse hypothesis, International Journal of Energy Economics and Policy, 2019. 
 35. Behbudi, D., Mamipour, S. and Karami, A. Natural resource abundance, human capital and economic growth in the petroleum exporting countries. Journal of Economic Development, 2010, vol. 35, no 3, p. 81.
 36. Bjorvatn, K. and Farzanegan, M. R. Demographic transition in resource rich countries: a blessing or a curse? World Development, 2013, vol. 45, p. 337–351.
 37. Bjorvatn, K., Farzanegan, M. R. and Schneider, F. Resource curse and power balance: evidence from oil-rich countries. World Development, 2012, vol. 40, no 7, p. 1308–1316.
 38. Borenstein, Hedges, Higgins, and Rothstein, Introduction to Meta-Analysis . Vocations and Learning 4, 169–174 (2011).
 39. Boschini, A. D. & J. Pettersson & J. Roine, 2007, ‘‘Resource Curse or Not: A Question of Appropriability”, Scandinavian Journal of Economics, 109(3), 593–617.
 40. Boschini, A. D. & J. Pettersson & J. Roine, 2013, ‘‘The Resource Curse and its Potential Reversal”, World Development, 43, 19–41.
 41. Boyce, J. R. and Emery, J. H. Is a negative correlation between resource abundance and growth sufficient evidence that there is a ‘‘resource curse”? Resources Policy, 2011, vol. 36, no 1, p. 1–13.
 42. Bruckner, M., 2010, ‘‘Natural Resource Dependence, Non-tradables, and Economic Growth”, Journal of Comparative Economics, 38(4), 461–471.
 43. Brunnschweiler, C. N. & E. H. Bulte, 2008, ‘‘The Resource Curse Revisited and Revised: A Tale of Paradoxes and Red Herrings”, Journal of Environmental Economics and Management, 55(3), 248–264.
 44. Brunnschweiler, C. N., 2008, ‘‘Cursing the Blessings? Natural Resource Abundance, Institutions, and Economic Growth”, World Development, 36(3), 399–419.
 45. Cavalcanti, T. V. de V. & K. Mohaddes & M. Raissi, 2011, ‘‘Growth, Development and Natural Resources: New Evidence Using a Heterogeneous Panel Analysis”, The Quarterly Review of Economics and Finance, 51(4), 305–318.
 46. Cochran, W. G. (1954). The combination of estimates from different experiments. Biometrics, 10(1), 101-129.ragmentation and the Wealth of Nations. Kyklos, 2011, 64(4), p. 500–515.
 47. Collier, P., & Hoeffler, A.(2005). Resource rents, governance, and conflict. Journal of Conflict Resolution, 49(4), 625–633.
 48. Corrigan, C. C. Breaking the resource curse: Transparency in the natural resource sector and the extractive industries transparency initiative. Resources Policy, 2014, vol. 40, p. 17–30.
 49. Crutzen, B. S., and Holton, S. The More the Merrier? Natural Resource F
 50. DAUVINa & GUERREIRO, The Paradox of Plenty: A Meta-Analysis, 2017.
 51. De Gre´gorio, J. and Bravo-Ortega, C. The relative richness of the poor? natural resources, human capital, and economic growth. Policy Research Working Paper Series 3484, The World Bank, 2005.
 52. Ding, N. & B. C. Field, 2005, ‘‘Natural Resource Abundance and Economic Growths”, Land Economics, 81(4), 496–502.
 53. El-Anshasy, A. A. & M. S. Katsaiti, 2013, ‘‘Natural Resources and Fiscal Performance: Does Good Governance Matter?”, Journal of Macroeconomics, 37(C), 285– 298.
 54. Freeman, D. G. The ‘‘Resource Curse” and regional US development. Applied Economics Letters, 2009, vol. 16, no 5, p. 527–530.
 55. Glass, G. V.(1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research. Educational researcher, 5(10), 3-8.
 56. Gylfason, T. & G. Zoega, 2006, ‘‘Natural Resources and Economic Growth: The Role of Investment”, The World Economy 29(8), 1091–1115.
 57. Gylfason, T., 1999, ‘‘Exports, Inflation and Growth”, World Development, 27(6), 1031–1057.
 58. Gylfason, T., 2001, ‘‘Natural Resources, Education and Economic Development”, European Economic Review, 45(4–6), 847–859.
 59. Harrer, M., Cuijpers, P., & Ebert, D. (2019). Doing Meta-Analysis in R. Zenodo.
 60. Hatzipanayotou, P. et all, "ERSs and Trade in Natural Resources: The Impact on Economic Growth and Poverty in LDCs," DEOS Working Papers 1809, Athens University of Economics and Business.
 61. Havranek, T., Horvath, R., & Zeylanov, A.(2016). Natural resources and economic growth: A meta-analysis. Prague: 2016.
 62. Higgins, J. P., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. Bmj, 327(7414), 557-560.
 63. Hodler, R., 2006, ‘‘The Curse of Natural Resources in Fractionalized Countries”, European Economic Review, 50 (6), 1367–1386.
 64. Horvath, R., & Zeynalov, A.(2014). The natural resource curse in post- Soviet countries: The role of institutions and trade policies. In IOS working papers 341. Institute for East and Southeast European Studies.
 65. Ilmi, A.(2007). Escaping from the resource curse: Evidence from Botswana and the rest of the world. IMF Staff Papers, 54(4), 663–699.
 66. Isham, J. & M. Woolcock & L. Pritchett, & G. Busby, 2005, ‘‘The Varieties of Resource Experience: Natural Resource Export Structures and the Political Economy of Economic Growth”, World Bank Economic Review, 19(2), 141–174.
 67. James, A. G., and James, R. G. Do resource dependent regions grow slower than they should?. Economics Letters, 2011, vol. 111, no 3, p. 194–196.
 68. James, A. The resource curse: A statistical mirage?. Journal of Development Economics, 2015, vol. 114, p. 55–63.
 69. James, A., and Aadland, D. The curse of natural resources: An empirical investigation of US counties. Resource and Energy Economics, 2011, 33(2), p. 440–453.
 70. Janda, Karel and Quarshie, Gregory, Modelling Natural Resources, Oil and Economic Growth in Africa, MPRA Paper 76749, University Library of Munich, Germany.
 71. Jensen, N., & Wantchekon, L. (2004). Resource wealth and political regimes in Africa. Comparative Political Studies, 37(9), 816–841.
 72. Ji, K., Magnus, J. R. and Wang, W. Natural resources, institutional quality, and economic growth in China. Environmental and Resource Economics, 2014, vol. 57, no 3, p. 323–343.
 73. Jones, C. I.(2002). Introduction to Economic Growth (2nd Ed.). New York: Norton.
 74. Kartashov, G., 2007, ‘‘Economic Growth and Institutional Quality in Resource Oriented Countries (in Russian)”, Quantile, 2, 141–157.
 75. Kolstad, I. & A. Wiig, 2009, ‘‘Is Transparency the Key to Reducing Corruption in Resource-Rich Countries?”, World Development, 37(3), 521–532.
 76. Kolstad, I. The resource curse: Which institutions matter?. Applied Economics Letters, 2009, vol. 16, no 4, p. 439–442.
 77. Konte, M. A curse or a blessing? Natural resources in a multiple growth regimes analysis. Applied Economics, 2013, vol. 45, no 26, p. 3760–3769.
 78. Kronenberg, T., 2004, ‘‘The Curse of Natural Resources in the Transition Economies”, The Economics of Transition, 12(3), 399–426.
 79. Kropf, A., 2010, ‘‘Resource Abundance Versus Resource Dependence in Cross-country Growth Regressions”, OPEC Energy Review, 34(2), 107–130.
 80. Lederman, D., & Maloney, W. F.(2003). Trade structure and growth. In Policy research working paper series 3025. The World Bank.
 81. Leite, C. & J. Weidmann, 1999, ‘‘Does Mother Nature Corrupt? Natural Resources, Corruption, and Economic Growth”, IMF Working Papers, 99/85, International Monetary Fund.
 82. Libman, A. Natural resources and sub-national economic performance: Does sub-national democracy matter?. Energy economics, 2013, 37, p. 82–99.
 83. Manzano, O. and Rigobon, R. Resource Curse or Debt Overhang?. NBER Working Paper, 2001, no w8390.
 84. Mehlum, H. & K. Moene & R. Torvik, 2006, ‘‘Institutions and the Resource Curse”, Economic Journal, 116(508), 1–20.
 85. Mobarak, A. & A. Karshenasan, 2012, ‘‘The Impact of Institutional Quality on Relation Between Resource Abundance and Economic Growth”, Iranian Economic Review, 16(32), 95–110.
 86. Moshiri, S., Hayati, S. Natural Resources, Institutions Quality, and Economic Growth; A Cross-Country Analysis. Iranian Economic Review, 2017; 21(3): 661-693.
 87. Murshed, S. M. & L.A. Serino, 2011, ‘‘The Pattern of Specialization and Economic Growth: The Resource Curse Hypothesis Revisited,” Structural Change and Economic Dynamics, 22(2), 151–161.
 88. Mankiw, N., David Romer, David N. Weil, A Contribution to the Empirics of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, Volume 107, Issue 2, May 1992, Pages 407–437,
 89. Neumayer, E., 2004. ‘‘Does the Resource Curse ; Hold for Growth in Genuine Income as Well?”, World Development, 32(10), 1627–1640.
 90. Norrbin, S.C. & Pipatchaipoom, O. & L. Bors, 2008, ‘‘How robust is the natural resource curse?”, International Economic Journal, 22(2), 187–200.
 91. Obafemi, F. N. & U. R. Ogbuagu & E. Nathan, 2013, ‘‘Petroleum Resource, Institutions and Economic Growth in Nigeria”, Journal of Business & Management, 1(3), 154–165.
 92. Ogunleye, E. K. 2008, ‘‘Natural Resource Abundance in Nigeria: From Dependence to Development”, Resources Policy, 33(3), 168–174.
 93. Oskenbayev, Y. and Karimov, A. Is Kazakhstan vulnerable to natural resource curse?. WIDER Working Paper, 2013.
 94. Oumarou Zallé, Natural resources and economic growth in Africa: The role of institutional quality and human capital, Resources Policy, Volume 62, 2019, Pages 616-624, ISSN 0301-4207, 74.
 95. Papyrakis, E. & R. Gerlagh, 2004, ‘‘The Resource Curse Hypothesis and Its Transmission Channels”, Journal of Comparative Economics, 32(1), 181–193.
 96. Papyrakis, E. & R. Gerlagh, 2006, ‘‘Resource Windfalls, Investment, and Long-term Income”, Resources Policy, 31(2), 117–128.
 97. Papyrakis, E. & R. Gerlagh, 2007, ‘‘Resource Abundance and Economic Growth in the United States”, European Economic Review, 51(4), 1011–1039.
 98. Perry, G. and Olivera, M. Natural Resources, Institutions and Economic Performance. Working Paper. Fundacio ´n para la Educacio´n Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), 2009, Bogota, Colombia.
 99. , & Zeynalov, A.(2014). The natural resource curse in post- Soviet countries: The role of institutions and trade policies. In IOS working papers 341. Institute for East and Southeast European Studies.
 100. Ramli, R. M., “The Principle of Natural Resources Managment Based on MAQASID AL-SHARI’AH: A Conceptual Framework”, International Journal of Islamic Economics and Finance Research, Vol. 3, No. 1, 2020 e-ISSN: 2636–9419
 101. Sachs, J. D. & A. M. Warner, 1995, ‘‘Natural Resource Abundance and Economic Growth”, NBER Working Papers 5398, National Bureau of Economic Research.
 102. Sachs, J. D. & A. M. Warner, 1999, ‘‘The Big Push, Natural Resource Booms and Growth”, Journal of Development Economics, 59(1), 43–76.
 103. Sachs, J. D. & A. M. Warner, 2001, ‘‘The Curse of Natural Resources”, European Economic Review, 45(4–6), 827–838.
 104. Sachs, J. D. and Warner, A. M. Natural resource abundance and economic growth. 1997.
 105. Sala-i-Martin, X. & A. Subramanian, 2013, ‘‘Addressing the Natural Resource Curse: An Illustration from Nigeria”, Journal of African Economies, 22(4), 570–615.
 106. Sarr, M., Bulte, E., Meissner, C. and Swanson, T. On the looting of nations. Public Choice, 2011, vol. 148, no 3–4, p. 353–380.
 107. Savaş Çevik, Ahmet Ay, Mahamane Moutari Abdou Baoua, Natural Resources Revenue, Fiscal Policy and Economic Growth: Panel Data Analysis for Sub-Saharan Africa Countries.
 108. Smith, B.(2015). The resource curse exorcised: Evidence from a panel of countries. Journal of Development Economics, 116(0), 57–73.
 109. Stijns, J. C., 2005, ‘‘Natural Resource Abundance and Economic Growth Revisited”, Resources Policy, 30(2), 107–130.
 110. Tella, R. D., & Ades, A.(1999). Rents, competition, and corruption. American Economic Review,89(4), 982–993.
 111. Thomas C. Kinnaman, Lifting the Curse: The Unsurprising Association between Natural Resources and Economic Growth, 2015.
 112. van der Ploeg, F. & S. Poelhekke, 2010, ‘‘The pungent smell of ‘‘red herrings”: Subsoil assets, rents, volatility and the resource curse”, Journal of Environmental Economics and Management, 60(1), 44–55.
 113. van der Ploeg, F. and Poelhekke, S. Volatility and the natural resource curse. Oxford economic papers, 2009, 27.
 114. Williams, A., 2011, ‘‘Shining a Light on the Resource Curse: An Empirical Analysis of the Relationship Between Natural Resources, Transparency, and Economic Growth”, World Development, 39(4), 490–505.
 115. Xiaobo Z. & X. Li & F. Shenggen & L. Xiaopeng, 2008, ‘‘Resource Abundance and Regional Development in China”, The Economics of Transition, 16(1), 7–29.
 116. Yang, B. Resource curse: the role of institutions versus policies. Applied Economics Letters, 2010, vol. 17, no 1, p. 61–66.
 117. Zhang, X., Xing, L., Fan, S., & Luo, X.(2008). Resource abundance and regional development in China. The Economics of Transition,16(1),7–29.