اقتصاد سیاسی نظام ارزی در کشورهای درحال‎توسعه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه اقتصاد اسلامی، اجتماعی و نهادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان و چگونگی تأثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی کشورهای درحال‎توسعه و استخراج دلالت‎هایی برای اقتصاد سیاسی نظام ارزی ایران است. در این پژوهش با استفاده از مدل‎های لاجیت و پروبیت ترتیبی به بررسی تأثیر عوامل تجاری، مالی و اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی در کشورهای درحال‎توسعه با درآمد متوسط طی دوره 2012−1996 پرداخته‌ایم. نتایج حاصله از تحقیق نشان‌دهنده این است که در نمونه مورد بررسی، افزایش در اندازه اقتصاد، احتمال انتخاب نظام ارزی شناور را افزایش می‌دهد و افزایش در کیفیت نهادی، قدرت دولت، قدرت گروه‌های ذی‌نفع، سطح دموکراسی و رانت نفتی احتمال انتخاب نظام ارزی ثابت را افزایش می‌دهد. نتیجه دیگر اینکه عوامل اقتصاد سیاسی اثرات متفاوتی در انتخاب نظام ارزی در کشورهای درحال‌توسعه با درآمد بالاتر از متوسط و کشورهای در‌حال‌توسعه با درآمد پایین‌تر از متوسط دارند. در نتیجه، با توجه به اینکه در کشورهای درحال‌توسعه عوامل اقتصاد سیاسی تأثیر قابل ملاحظه‌‌ای بر انتخاب نظام ارزی دارند و ازآنجاکه تاثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر انتخاب نظام ارزی سبب اتخاذ نظام ارزی غیربهینه می‌گردد، سیاست‌گذاران در این کشورها بایستی در نحوه انتخاب نظام ارزی تجدید نظر کنند. همچنین با توجه به نتایج تجربی این پژوهش، کشورهای درحال‌توسعه با کیفیت نهادی ضعیف همچون ایران قادر به حفظ نظام ارزی ثابت نیستند.

کلیدواژه‌ها


 1. اسدی، سید پیمان و جاوید بهرامی (1392)، «اقتصاد سیاسی نظام ارزی کشورهای نفتی»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، ش9، ص1−
 2. برخورداری، سجاد (1391)، «سه نظریه برای نظام ارزی: کشورهای نفتی و رژیم‎های ارزی»، فصلنامه تازههای اقتصاد، ش136، 31−35.
 3. Alesina, A. and A. Wagner, (2006), "Choosing (and reneging on) exchange rate regimes", Journal of the European Economic Association, 4, 770–799.
 4. Asadi, S. & Bahrami, J. (2013), "The Political Economy of Exchange Rate Regime in oil countries", Journal of Iran Energy economy, 3(9), 1-29. (In Persian).
 5. Barro, Robert J. and David B. Gordon (1983), "Rules, Discretion and Reputation ina Model of Monetary Policy", Journal of Monetary Economics, 12(1), 101-121.
 6. Bearce, David H. & Hallerberg, Mark (2011), "Democracy and de facto exchange rate regimes", Economics and politics, 23 (2), 172-194.
 7. Berdiev, Aziz N., Kim, Yoonbai & Chang, Chin Ping (2012), "The political economy of exchange rate regimes in developed and developing countries", European Journal of Political Economy, 28, 38-53.
 8. Bernhard, William & Leblang, David (1999). Democratic Institutions and Exchange-Rate Commitments. International Organization, 53 (1), 71-97.
 9. Biswas, Rita (2020), "Democracy and Exchange Rate Regime Choice in Sub-Saharan Africa", Campus Conversations in Standish. 17 . 1-29.
 10. Broz, J.L. (2002). "Political System Transparency and Monetary Commitment Regimes," International Organization 56(4): 861-87.
 11. Chari, V.V., Dovis, A. and Kehoe, P.J. (2019), "Rethinking optimal currency areas", Journal of Monetary Economics, https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2019.01.023.
 12. Faia, Ester, Giuliodori, Massimo & Ruta, Michele (2008), "POLITICAL PRESSURES AND EXCHANGE RATE STABILITY IN EMERGING MARKET ECONOMIES", Journal of Applied Economics, Vol XI, No. 1, 1-32.
 13. Fegheh Majidi, A. (2014), "Determinants of the Choice of Exchange Rate Regimes in OIC Countries", Journal ofMoney and Economy, 9(3), 85-117.
 14. Giavazzi, Francesco & Pagano, Macro (1988). The advantage of tying one,s hands EMS discipline and central bank credibility. European Economic Review, 32, 303-330.
 15. Hefeker, C. (2010), "Taxation, corruption and the exchange rate regime", Journal of Macroeconomics, 32, 338-346.
 16. Jabeen Bristy, Humyra (2014), "Impact of Financial Development on Exchange Rate Volatility and Long-Run Growth Relationship of Bangladesh", International Journal of Economics and Financial Issues, 4(2), pp.258-263.
 17. Khodaparast Mashhadi, M., Falahi, M. & Rajabzade Moghani, N. (2016), A Study on the Role of Institutional Quality in Financial Development of Selected OIC Countries. Monetary-financial economics research (former knowledge and development) new period, 23(11), 26-45. (In Persian).
 18. Kydland, Finn E. & Prescott, Edward C. (1977). Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans. The Journal of Political Economy, 85(3), 473-492.
 19. Levy-Yeyati, Eduardo, Sturzenegger, Federico & Reggio, Iliana (2010), "On the endogeneity of exchange rate regimes", European Economic Review, 54, 659-677.
 20. Levy-Yeyati, Eduardo, Sturzenegger, Federico (2005), "Classifying exchange rate regimes: Deeds vs. words", European Economic Review, 49, 1603 – 1635.
 21. Levy-Yeyati, Eduardo, Sturzenegger, Federico (2016), "Classifying Exchange Rate Regimes: 15 Years Later", CID Faculty Working Paper, No. 319.
 22. Liberati, P. (2007), "Trade Openness, Capital Openness and Government Size", Cambridge University Press, 27 (2), 215-247.
 23. Markiewicz, Agnieszka (2006), "Choice of exchange rate regime in transition economies: An empirical analysis", Journal of Comparative Economics, 34, 484-498.
 24. Motameni, Alireza (2020), "The Impact of Oil Rent, Currency Overvaluation, and Institution Quality, on Economic Growth of Oil-Rich Countries: A Heterogeneous Panel Data Study", Topics in Middle Eastern and African Economies Proceedings of Middle East Economic Association, 22 (1), 56-97.
 25. Mundell, Robert A. (1961). A Theory of Optimum Currency Areas. The American Economic Review, 51(4), 657-665.
 26. Papaioannou, Michael G. (2003), "Determinants of the choice of exchange rate regimes in six centeral American countries: an empirical analysis", IMF working paper, western hemisphere department.
 27. Plouffe, Michael )2017), "The Political Economy of Institutional Quality and Monetary Policy", Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3020249or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3020249
 28. Poirson, Hélène (2001), "How do countries choose their exchange rate regime?", IMF Working Paper, Research Department, WP/01/46.
 29. Popkova, K. (2010), "Can the exchange rate regime influence corruption?", Journal of Economics and Business, XIII-2010 (2), 107-124.
 30. Quinn, Dennis P., Sattler, Thomas & Stephen, Weymouth (2019), The Political Origins of Exchange Rate Valuations Previous versions were presented at the International Studies Association 56th Annual Convention February 18–21, 2015.
 31. Ricci, Luca A. (1997), "A model of an optimum currency area", IMF (Research Department), WP/97/76.
 32. Rodriguez, Cesar M. (2016), "Economic and political determinants of exchange rate regimes: The case of Latin America", International Economics, 147, 1-26.
 33. Rogoff, Kenneth (1985). The optimal degree of commitment to an intermediate monetary target. The Quarterly Journal of Economics, November 1985.
 34. Setzer, Ralph (2004), The Political Economy of Exchange Rate Regime Duration: A Survival Analysis. University of Hohenheim, Department of Economics, 70599 Stuttgart, 1-44.
 35. Simmons, Beth & Hainmueller, Jens (2005), "Can Domestic Institutions Explain Exchange Rate Regime Choice? The Political Economy of Monetary Institutions Reconsidered," International Finance0505011, University Library of Munich, Germany.
 36. Steinberg, D.A. & Shih, V.C. (2012), "Interest Group Influence in Authoritarian States: The Political Determinants of Chinese Exchange Rate Policy", Comparative Political Studies, 45 (II), 1405-1434.
 37. Steinberg, David A. (2017), "Interest Group Pressures and Currency Crises: Argentina in Comparative Perspective", Comparative Politics, 50(1), 61-82.
 38. Tarashev, Nikola & Zabai, Anna (2019), "When pegging is a commitment device: Revisiting conventional wisdom about currency crises", Journal of International Economics, 118, 233-247.
 39. Tasawar, K. & Linsi, L. (2018), Currency Political Economy in the Gulf States, University of Amsterdam, the Netherlands.
 40. Teimouri, Sheida & Zietz, Joachim (2017), "Economic costs of alternative monetary policy responses to speculative currency attacks", Journal of International Money and Finance, 73. 419-434.
 41. Vakilian, H. (2015), "Investigating the role and impact of interest groups in policy-making for the business environment", Quarterly Journal of Economic Law (former knowledge and development) new period, 22(8), 68-96. (In Persian).