آثار بخشی سیاست پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

چکیده

بیشتر اقتصاددانان معتقدند که سیاست پولی در کوتاه مدت آثار حقیقی دارد؛ اما در بلندمدت خنثی است. با توجه به مجرا های انتقال سیاست پولی و تفاوت بخش های اقتصادی از این حیث، انتظار می رود که بخش های اقتصادی واکنش های نابرابری به یک شوک سیاست پولی نشان دهند. برخلاف سایر مطالعات این حوزه که از نرخ بهره به عنوان متغیر سیاست پولی استفاده شده است، در این مقاله با عنایت به حرمت ربا و قانون عملیات بانکداری بدون ربا از متغیر پایه پولی استفاده شده و وجود عدم تقارن در میان واکنش بخش های کشاورزی، خدمات و صنعت به یک شوک سیاست پولی انبساطی با استفاده از مدل «SVAR» و براساس داده های فصلی سال های 1369‐1387 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که واکنش بخش های اقتصادی به شوک سیاست پولی متفاوت است و بخش صنعت بیشترین و سریع ترین واکنش را نشان می دهد. همچنین سهم شوک سیاست پولی در تغییرات ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به سهم این شوک در تغییرات ارزش افزوده دو بخش دیگر بیشتر است. بنابراین در اقتصاد ایران حساسیت بخش صنعت نسبت به سیاست پولی از دو بخش کشاورزی و خدمات بیشتر است.

کلیدواژه‌ها