دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 1-212 
مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام

صفحه 31-58

سید محمدرضا سید نورایی؛ سید احسان خاندوزی