دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، مهر 1391، صفحه 1-195 
تبیین مفهومی اولین گام در طراحی شاخص ملی سنجش رشوه

صفحه 165-188

عبدالله توکلی؛ محمدسعید تسلیمی؛ حسن عابدی جعفری؛ محمد میرزایی