عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی ربا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران شمال

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی و کارشناس شرکت سرمایه‌گذاری امید

چکیده

یکی از اهداف اساسی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بهبود عملکرد مالی بنگا‏ه‏های اقتصادی است. هدف تحقیق، ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی قبل و بعد از واگذاری شرکت‏های مشمول اصل 44 عرضه‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
در این مقاله برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت‏ها از نه معیارِ حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‏ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی‏ها، گردش دارایی‏ها، نسبت اهرمی، نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‏ها در صورت نرمال بودن داده‏ها از آزمون­های پارامتریک و در صورت غیرنرمال بودن داده‏ها از آزمون­های ناپارامتریک استفاده شده است.
نتایج نشان می‏دهد که هیچ‌یک از معیارهای عملکردی قبل و بعد از واگذاری تفاوت معنا‏داری ندارد و عملکرد مالی شرکت‏های واگذارشده مشمول اصل 44 که در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده­اند، بعد از واگذاری بهبود نیافته است.

کلیدواژه‌ها