بررسی عوامل مؤثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی با تأکید بر تلاطم قیمت نفت: مطالعه موردی ایران (1353-1386)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مقاله، تعیین عوامل مؤثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی در ایران طی دورة 1353-1386 است. بدین منظور تأثیر دو گروه از متغیرهای اقتصادی و نهادی بر شاخص رفتار موافق ادواری سیاست مالی با بهره‌گیری از روش ARDL آزمون شده است. نتایج مؤید فرضیة «وو» (2009) در مورد تأثیر قطب‌بندی اجتماعی بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی در ایران است. یعنی با افزایش قطب‌بندی اجتماعی (نابرابری درآمدی و آموزشی) در کوتاه‌مدت و بلندمدت، رفتار موافق ادواری در ایران طی دوره مورد بررسی تشدید شده است. افزون بر این، کیفیت نهادی و عدم ثبات سیاسی (تایید فرضیة دیالو، 2009)، تلاطم قیمت نفت و اندازة دولت از سایر عوامل مؤثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی در ایران بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها