دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، مهر 1388، صفحه 1-228 
بانکداری محدود

صفحه 93-113

پرویز داوودی؛ محمدجواد محقق