نویسنده = مجتبی کاوند
تعداد مقالات: 6
1. اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران؛ راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1396، صفحه 33-60

10.30471/iee.2017.1433

رضا میزاخانی؛ سید عباس موسویان؛ مجتبی کاوند


2. طراحی مدل اندازه‎گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی: بانک ملت)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1391، صفحه 135-163

محمدابراهیم پورزرندی؛ میثم عمرانی؛ مجتبی کاوند


3. ریسک های اوراق رهنی اسلامی و برخی راهکارهای پوشش آنها در ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1390، صفحه 117-145

ابوذر سروش؛ مجتبی کاوند


4. اوراق بهادار (صکوک) مضاربه؛ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادرات ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 145-171

سید عباس موسویان؛ مجتبی کاوند؛ علی ردادی


5. ارایه ی الگوی تامین مالی توسعه ی موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت (صکوک انتفاع)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 69-92

غلامرضا مصباحی مقدم؛ مجتبی کاوند؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی


6. بررسی الگوهای بیمه اسلامی (تکافل) مبتنی بر مضاربه از نظر سازوکارهای عملیاتی و فقهی (فقه امامیه)

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1388، صفحه 121-148

اصغر آقا مهدوی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ مجتبی کاوند