دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی (IEE) - اصول اخلاقی انتشار مقاله