دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی (IEE) - اهداف و چشم انداز