دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی (IEE) - بانک ها و نمایه نامه ها